Curriculumspiegel 2015


27 november 2019

De Curriculumspiegel geeft een inkijkje in de stand van zaken op leerplangebied in Nederland. Het is een verslag op hoofdlijnen, met doorklikmogelijkheden naar diepgaande analyses per thema of vakgebied. Dat maakt het interessant voor iedereen die professioneel bij het onderwijs betrokken is: van beleidsmakers tot schoolleiders en van bestuurders tot leraren. De Curriculumspiegel laat zien wat de belangrijkste trends en wensen op curriculumgebied zijn, bezien vanuit het perspectief van beleid, praktijk, wetenschap en maatschappij. Dat sluit aan op de groeiende belangstelling in het landelijke onderwijsbeleid voor curriculumbrede perspectieven en afstemming over vakken, thema's en sectoren heen.

De Curriculumspiegel bestaat uit twee delen:

  1. een A-deel waarin generieke inhoudelijke thema's worden beschreven
  2. een B-deel dat een vakspecifieke trendanalyse bevat.

S piegel

De Curriculumspiegel is een nieuw, tweejaarlijks rapport dat een inkijk biedt in de stand van zaken op curriculumgebied in Nederland. Er komen vragen aan bod als: hoe krijgt het curriculum vorm in de dagelijkse praktijk van het basis-, speciaal en voortgezet onderwijs? Past dat bij wat we met zijn allen willen? En zo niet, wat kunnen we daaraan doen? Het rapport houdt een spiegel voor aan iedereen die in Nederland werkt aan goed onderwijs: van beleidsmakers tot schoolleiders en van bestuurders tot leraren.

SLO-analyses

Voor de Curriculumspiegel 2015 putte SLO uit tal van bronnen. Een daarvan is de Curriculummonitor 2014, een verkenning van de curriculumpraktijk in het primair en voortgezet onderwijs. Deze wordt gecombineerd met trendanalyses en BUG-analyses: systematische overzichten van verschillen tussen het beoogde (B), het uitgevoerde (U) en het gerealiseerde (G) curriculum.

Externe bronnen

De door SLO verzamelde informatie is vervolgens afgezet tegen externe bronnen. Nederlandse ervaringen en trends zijn gerelateerd aan internationale contexten en ontwikkelingen. Actuele onderzoeken zijn geraadpleegd, zoals PPON, PISA, TIMSS en Inspectieonderzoeken. Bovendien zijn de auteurs van de Curriculumspiegel gevoed vanuit schoolbezoeken, raadpleging van experts en participatie in (inter)nationale netwerken.

Presentexemplaar

Zolang de voorraad strekt kun je een gratis presentexemplaar opvragen bij Irma Munters.


Jaar van uitgave: 2015
ISBN: 978-90-329-2338-9

SLO (2015). Curriculumspiegel 2015: deel B: vakspecifieke trendanalyse. Enschede: SLO.


toon meer

Leerplankundig thema