Muziekeducatie doen we samen


14 mei 2020

Het onderzoeksproject omvat een literatuuronderzoek over muziekonderwijs in Nederland, een literatuuronderzoek met good practices wereldwijd, een overzicht met curriculumvergelijking, en lesmateriaal en een meetinstrument voor gezamenlijke stages. De onderzoekers spraken met het onderwijsveld (leerkrachten en directeuren van basisscholen), het lectoraat Kunst- en Cultuureducatie van de AHK, gemeente Amsterdam, muziekvakdocenten en muziekscholen, muziekeducatie-aanbieders van Amsterdam (Amuze), individuele inhoudelijk deskundigen, pabo-docenten muziek (Netwerk Muziekdocenten Pabo) en pabo-docenten beeldend, drama en dans.

Aanbevelingen:

 1. Zorg er als overheid voor dat muziekonderwijs een vaste, duurzame plaats krijgt binnen het curriculum van de basisschool.
 2. Neem het leerplankader van het SLO als uitgangspunt voor zowel de lange leerlijn muziek in de basisschool, als de scholing voor groeps- en vakleerkrachten. Zo ontstaat een basis voor het ontwikkelen en hanteren van een gemeenschappelijke taal bij muziekles.
 3. Koppel binnen- en buitenschools muziekonderwijs door een goede lokale infrastructuur en een doorlopende leerlijn.
 4. Ontwikkel meer ruimte voor het vak muziek op de pabo.
 5. Streef naar een visie op muziekonderwijs waarbij de pabo’s en de conservatoria samenwerken, elkaars kennis benutten, elkaar inspireren en elkaars wereld beter leren kennen zodat er een gemeenschappelijke taal ontstaat voor muziekonderwijs.
 6. Neem samenwerkingsprojecten waar peer learning door studenten van de pabo’s en conservatoria centraal staat, op in het curriculum van beide opleidingsinstituten.
 7. Geef muziekles in het speciaal onderwijs een vaste plaats in de curricula van de opleidingsinstituten.
 8. Stel een lectoraat muziekeducatie primair onderwijs in.
 9. Ontwerp scholing voor groeps- en vakleerkrachten gezamenlijk vanuit pabo’s en conservatoria.

Vertaalslag naar andere kunstdisciplines

De bevindingen en aanbevelingen van het project zijn ook te vertalen naar knelpunten in andere kunstvakken, zoals beeldende kunst, dans en drama:

 • Onzekerheid van de groepsleerkracht in de klas.
 • Beperkte kennis van het reilen en zeilen van een basisschool door de vakleerkracht.
 • Het niet begrijpen of spreken van elkaars taal.

Jaar van uitgave: 2016

Bremmer, M. Minnen-Minnema, H.H.W. van, Schutte, L. (2016) Muziekeducatie doen we samen. Amsterdam: AHK