Meer dan kwaliteit, een visie op cultuurbeleid


13 mei 2020

Deze publicatie is van belang voor iedereen die zich met cultuureducatie bezighoudt, meer in het bijzonder voor leerkrachten en schoolleiders in het basisonderwijs en voor medewerkers van culturele instellingen. Het is een beleidsnota waarin de agenda van het ministerie van OCW geschetst wordt voor het cultuurbeleid van de komende jaren en de inrichting van de nationale culturele basisinfrastructuur. In hoofdstuk 1 wordt de visie op cultuurbeleid beschreven. Het tweede hoofdstuk staat in het teken van de basisinfrastructuur in de periode 2013-2016. Een concept van de 'Subsidieregeling culturele basisinfrastructuur 2013-2016', een schema van de ministeriële regeling en het onderzoek 'Inventarisatie van initiatieven geschiedenis en staatsinrichting' zijn als bijlagen opgenomen. Het kabinet kiest voor een nieuwe aanpak om een stevig fundament voor cultuureducatie te bieden, een aanpak die duidelijkheid schept over wat er van scholen en culturele instellingen wordt verwacht op het gebied van cultuureducatie, bijvoorbeeld door het borgen van doorlopende leerlijnen. Het kabinet legt de nadruk op het primair onderwijs.


Jaar van uitgave: 2012

Zijlstra, H. (2012). Meer dan kwaliteit, een visie op cultuurbeleid. Den Haag: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.