Lerarenopleiders behoefte aan kennisdeling over samenhang

24 maart 2021
contact: Moniek Warmer

“Je moet voorkomen dat het één een middel (taal) wordt voor het andere doel (zaakvak). Als je echt wil integreren, moeten beide doelen focus hebben.” Lerarenopleiders van negen verschillende pabo’s kwamen op dinsdag 23 maart in een eerste bijeenkomst samen om elkaar te informeren en te inspireren als het gaat om samenhang.

Tijdens deze bijeenkomst deelden zij opbrengsten en is er verkend in hoeverre we in de toekomst kunnen samenwerken. Lerarenopleiders geven aan dat zij behoefte hebben aan een vervolg van deze kennisdeling.

Kennisbasis van verschillende vakken nodig

Tijdens de rondetafelgesprekken kwam naar voren dat lerarenopleiders hard werken om binnen het curriculum van de opleiding samenhang een plek te geven. Zij geven aan dat integratie en samenhang mogelijk is, indien je voldoende ontwikkeltijd hebt en concrete handreikingen. Daarbij hebben studenten een kennisbasis nodig van de verschillende vakken om inzicht te krijgen in leerlijnen. Door kennis van inhouden, vakdidactiek en leerlijnen worden studenten minder handelingsverlegen bij het ontwikkelen van lessen in samenhang, juist omdat zij daardoor zicht krijgen op wat geleerd kan worden.

Goede voorbeelden

Lerarenopleiders, studenten en leraren in het veld hebben middelen nodig die hen ondersteunen bij het werken in leerlijnen en (tussen)doelen. Daarnaast is er vraag naar goede voorbeelden van lessen in samenhang. Zoals een lerarenopleider zegt: ‘Als er een grote bak met mooie parels, rijke praktijkvoorbeelden, beschikbaar is voor studenten en leraren, helpt dat om betekenisvolle lessen in samenhang te ontwikkelen’.

Blikwisseling

De concrete handreikingen voor het ontwikkelen van samenhang, geven een beeld van hoe lessen kunnen worden ontwikkeld met behulp van aanbodsdoelen en leerlijnen. Vanuit onderzoek blijkt wel dat het aanbrengen van samenhang veel didactische kennis vraagt van een student en van een leraar. Samenhang vraagt om een voortdurende blikwisseling vanuit de verschillende vakken en leergebieden.