Teaching and Learning of Modelling in Chemistry Education, Authentic Practices as Context for learning


23 januari 2019
contact: Ange Taminiau

Dit proefschrift is interessant voor docenten scheikunde, beleidsmakers, curriculumontwikkelaars en schoolleiders. Het behandelt de concept-contextbenadering, een van de pijlers van de beta-vakvernieuwing. Hoe ontwerp je onderwijsmateriaal, startend vanuit een authentieke praktijk, en wat zijn de leeropbrengsten daarvan voor leerlingen? De nieuwe examenprogramma’s in de bètavakken beogen meer samenhang tussen en binnen de vakken, door het gebruik van de concept-context benadering. De auteur presenteert een methode waarbij je gebruik maakt van een authentieke praktijk als leercontext. Omdat een authentieke praktijk in veel gevallen disciplineoverstijgend is, is dit een goede strategie om op natuurlijke wijze samenhang in het bètaonderwijs te realiseren. Het onderzoek laat zien hoe de authentieke praktijk kan worden gebruikt als leercontext. Het ontwerpproces dat in dit proefschrift wordt beschreven, blijkt bij leerlingen goed te werken. Ze hebben een beter inzicht in theorie en processen rond modelleren. Voor uitvoeriger beschrijving zie op ECENT de pagina www.ecent.nl/artikel/2724/view.do.


Jaar van uitgave: 2010
ISBN: 978 90 7334 669 7

Prins, G.T. (2010). Teaching and Learning of Modelling in Chemistry Education. Authentic Practices as Contexts for Learning. Utrecht: CD-ß Press/Freudenthal Institute for Science and Mathematics.