Ontwikkeling van talent in de tweede fase; Advies van de KNAW-klankbordgroep voortgezet onderwijs


12 mei 2020
contact: Ange Taminiau

Dit advies is bestemd voor beleidsmakers, leerplanontwikkelaars, docenten en schoolleiders. In dit advies geeft de KNAW handreikingen om de Tweede Fase zo in te richten dat het onderwijs talenten van leerlingen en leraren tot hun recht laat komen. De Tweede Fase moet daarvoor een brede basis bieden. Het KNAW is ervan overtuigd dat het hard nodig is om de jongeren in de Tweede Fase van het voortgezet onderwijs voor te bereiden op het vervolgonderwijs om zo het hoger onderwijs weer in de pas te laten lopen met dat in andere Europese landen. Hiervoor heeft de KNAW een breed veld geconsulteerd. Dit advies is de neerslag daarvan en is een van de visiedocumenten die ten grondslag liggen aan de vernieuwing van de examenprogramma's voor de bètavakken. Zo adviseert de KNAW om te werken met concepten en contexten. Daarnaast moet alles op alles gezet worden om leerlingen niet alleen voor een ng- of nt-profiel te kiezen, maar ook voor exact vervolgonderwijs.


Jaar van uitgave: 2003
ISBN: 90-6984-387-0

Koninklijke Akademie van Wetenschappen. (2003). Ontwikkeling van talent in de tweede fase; Advies van de KNAW-klankbordgroep voortgezet onderwijs. Amsterdam: Koninklijke Akademie van Wetenschappen.


toon meer

Leerplankundig thema

Vakspecifiek thema

Vrije trefwoorden