Het onderwijs in het schrijven van teksten


23 januari 2019
De Onderwijsinspectie doet in dit rapport verslag van het onderzoek dat in 2009 is uitgevoerd naar de kwaliteit van het onderwijs in het schrijven van teksten op basisscholen. Momenteel neemt de verbetering van de basisvaardigheden taal (en rekenen) een centrale plaats in binnen het onderwijsbeleid. De inspectie heeft in dit kader de afgelopen jaren onder andere onderzoek gedaan naar technisch lezen, het niveau van de taalvaardigheden van leerlingen en de verschillen
tussen taalsterke en taalzwakke scholen. In 2009 stond de kwaliteit van het onderwijs in een van de taalvaardigheden centraal, namelijk het schrijven van teksten. Uit eerder onderzoek bleek dat het onderwijs op een behoorlijk aantal punten ernstig tekort schoot (Schrijvenderwijs 1999). Door middel van het huidige onderzoek maakt de inspectie opnieuw de balans op. Het doel is zicht te krijgen op de kwaliteit van het schrijfonderwijs c.q. op de activiteiten die leraren/scholen verrichten om de kerndoelen voor schrijven te realiseren en het niveau van de schrijfvaardigheid van de leerlingen te verhogen. De vraag naar de kwaliteit van het schrijfonderwijs op de basisscholen is uitgewerkt in een
aantal deelvragen:

1. In hoeverre worden gewenste aanpakken in praktijk gebracht op het gebied van het leerstofaanbod, de leertijd, de (vak)didactiek, de afstemming en begeleiding van zwakke schrijvers en de kwaliteitszorg.

2. Wat is er bekend over het niveau van de schrijfvaardigheid van leerlingen?

Op179 scholen is de kwaliteit van het schrijfonderwijs vervolgens in kaart gebracht. De onderzoeken op de scholen omvatten de volgende activiteiten:
• analyse van documenten en gegevens over de school die bij de inspectie aanwezig zijn;
• schoolbezoek, waarbij de onderwijspraktijk is geobserveerd door het bijwonen van lessen
schrijven in de groepen 5, 6, 7 en 8.

Jaar van uitgave: 2010

Inspectie van het onderwijs. (2010). Het onderwijs in het schrijven van teksten. Utrecht: Inspectie van het onderwijs.


toon meer

Sector

Leerplankundig thema

Vakspecifiek thema