Mondelinge taalvaardigheid mvt en leerlingen met een auditieve beperking


27 november 2019

SLO ontwikkelt voor de schoolexamens voor alle vakken in het voortgezet onderwijs handreikingen voor de inrichting van het schoolexamen. De onlangs aangescherpte exameneisen kunnen voor dove en slechthorende leerlingen nadelig werken, omdat zij extra belemmeringen moeten overwinnen bij taalleren. Met name bij de schoolexamens mondelinge taalvaardigheid zou dit tot onoverkomelijk lage cijfers kunnen leiden. Hoe toets je nu bij dove en (ernstig) slechthorende leerlingen de luister-, spreek- en gespreksvaardigheid zonder dat dit het niveau van het examen en de betrouwbaarheid en validiteit van de toetsing aantast? Suggesties en adviezen hiervoor kun je vinden in deze handreiking voor de moderne vreemde talen.


Jaar van uitgave: 2015

Tuin, D. & Meestringa, T. (2015).  Mondelinge taalvaardigheid MVT en leerlingen met een auditieve beperking. Enschede: SLO


toon meer

Vak

Leerplankundig thema

Vakspecifiek thema

Vrije trefwoorden