Leerlijn Biologie van 4 tot 18 jaar


5 juni 2020
contact: Anton Bakker

Deze publicatie is bedoeld voor materiaal- en curriculumontwikkelaars, beleidsmakers, docenten biologie en leraren in het basisonderwijs. Zij bevat een uitwerking van de doelstellingen van het biologieonderwijs in de hele leerlijn, geeft een nadere uitwerking van de concept-contextbenadering en onderbouwt de door de Commissie Vernieuwing Biologie Onderwijs (CVBO) gemaakte keuzen ten aanzien van de doelstelling en de benadering. De concept-contextbenadering draagt volgens de CVBO bij aan het oplossen van de genoemde knelpunten in het biologieonderwijs. Hierin wordt het tot stand komen van een eerste versie van de matrix beschreven. De matrix geeft de relatie weer tussen de organisatieniveaus en de systeemconcepten. Deze matrix is richtinggevend geworden voor de nieuwe examenprogramma's havo en vwo. De leerlijn draagt bij aan de inperking van de omvang van het programma door de inhoud toe te spitsen op een beperkt aantal biologische concepten. De keuze van concepten voor iedere fase van de leerlijn wordt beargumenteerd. Door te kiezen voor een beperkte, maar verantwoorde, hoeveelheid biologische concepten is het mogelijk voldoende diepgang te realiseren in de beschikbare tijd.


Jaar van uitgave: 2007

Boersma, K.Th., Graft, M. van, Harteveld, A., Hullu, E. de, Knecht-van Eekelen, A. de, Mazereeuw, M., Oever, L. van den, & Zande, P.A.M. van der. (2007). Leerlijn Biologie van 4 tot 18 jaar. Utrecht: CVBO.