Naar een instapniveau pabo


23 januari 2019
contact: Rob Diephuis

Deze publicatie (opdrachtgever: OCW) is bedoeld voor beleidsmakers en lerarenopleiders. Het betreft een advies bij de invulling van bijzondere nadere vooropleidingseisen voor de opleiding tot leraar basisonderwijs en bevat een inhoudelijke beschrijving van een instapniveau voor aardrijkskunde, geschiedenis en het domein natuur en techniek dat bestaat uit de vakgebieden biologie en natuurkunde. Uitgangspunt was de vraag met welke vakinhoudelijke bagage aspirant-studenten zouden moeten binnenkomen in de pabo om te kunnen starten met de kennisbases die eerder door de HBO-raad zijn vastgesteld. In de huidige situatie ontbreekt het veel beginnende studenten aan algemene kennis en dat maakt het moeilijk te starten met de kennisbases die vooral gaan over het leren en lesgeven van verschillende vakken. Het zou een grote verbetering zijn als alle aspirant-studenten bij de start van hun studie konden beschikken over een pakket algemene overzichtskennis. Dit advies bevat zo'n pakket, in de vorm van leerdoelen. Deze zijn, waar nodig, inzetbaar in een toelatingstoets. De keuze van onderwerpen is daarbij vooral bepaald door wat kinderen op de basisschool moeten leren. Als richtpunt voor het instapniveau is indicatief gekozen voor wat gebruikelijk is voor het leerplan in de onderbouw havo/vwo en/of het examenprogramma van het vmbo-t.


Jaar van uitgave: 2013

Diephuis, R., e.a. (2013). Naar een instapniveau pabo. Enschede: SLO.


toon meer

Leerplankundig thema

Vrije trefwoorden