Handreiking schoolexamen biologie havo/vwo


19 december 2019
contact: Ange Taminiau

Deze handreiking betreft de examenprogramma's biologie havo en vwo die vanaf 2013 van kracht zijn geworden in de Tweede Fase van het voortgezet onderwijs. Deze handreiking informeert docenten over de verplichtingen en mogelijkheden van het schoolexamen en bevat niet-voorschrijvende suggesties en adviezen voor de inrichting van onderwijs en examinering. In de handreiking is aandacht voor de plaats van het vak; de examenprogramma's; een uitwerking van de eindtermen behorende bij het schoolexamen; mogelijkheden voor toetsing en weging; de afstemming met andere vakken en onderdelen naar keuze van de school. Docenten zijn, binnen de wettelijke kaders, vrij hun schoolexamens naar eigen inzicht in te richten.

In 2016 is er een geactualiseerde digitale versie beschikbaar gekomen met o.a. meer aandacht voor (toets)voorbeelden.


Jaar van uitgave: 2012

Taminiau, A., Schalk, H., & Legierse, A. (2012). Handreiking schoolexamen biologie havo en vwo: Bij het examenprogramma geldig vanaf schooljaar 2013-2014. Enschede: SLO.