Burgerschaps- en mensenrechteneducatie: Curriculumvoorstel


27 mei 2020
contact: Anton Bakker

Dit rapport is bestemd voor leerplanontwikkelaars en beleidsmakers. Het is een curriculumvoorstel voor burgerschaps- en mensenrechteneducatie, ontwikkeld in opdracht van OCW. Met een dergelijke leerplankundige uitwerking van mensenrechten als onderdeel van burgerschap, wordt gestreefd naar meer inzicht in en overeenstemming over kernelementen voor mensenrechteneducatie en naar een meer zichtbare samenhang met burgerschap. Een vervolgstap is kijken hoe leermiddelen aansluiten en benut kunnen worden bij het in de praktijk brengen van deze kernelementen. Het voorliggende curriculumvoorstel gaat in op de beleidscontext en geeft een toelichting op de structuur van het leerplan. In de leermiddelenanalyse zijn exemplarisch tien leermiddelen onderzocht om zicht te krijgen op aanknopingspunten voor de invulling van mensenrechteneducatie.


Jaar van uitgave: 2012

Bron, J., & Vliet, E. van, (2012). Burgerschaps- en mensenrechteneducatie: Curriculumvoorstel. Enschede: SLO.