Voorbeeld leerdoelen mediawijsheid

18 december 2019

​Het Mediawijsheid Competentiemodel van mediawijzer.net is uitgewerkt in de volgende inhouden en doelen. Daarbij zijn vijf thema's benoemd die aan bod komen in of raakvlakken hebben met de kerndoelen en eindtermen:

  • Medialisering van de samenleving: bewust zijn van en inzicht hebben in de medialisering van de samenleving, en het effect daarvan vanuit verschillende perspectieven (politiek, beleid, maatschappij, cultuur, individu) kunnen belichten;
  • Media en beeldvorming: bewust zijn van en inzicht hebben in de manier waarop media de werkelijkheid kleuren, de rol herkennen die media kunnen vervullen bij beeldvorming en overdracht van normen en waarden, op welke manier media van invloed zijn op beeldvorming en overdracht van normen en waarden;
  • Media, ICT-(basis)vaardigheden en informatievaardigheden: om kunnen gaan met apparaten, software en toepassingen, kennis en vaardigheden in toepassingen die privacy en veiligheid moeten waarborgen, basisvaardigheden die zich richten op het toewijzen van informatie en het bewust en kritisch gebruiken van informatie;
  • Creëren en publiceren van media: begrijpen hoe media gebruikt worden, zelf media kunnen produceren en creëren en daar doelen mee kunnen realiseren en daarop reflecteren;
  • Media, participatie en identiteit: doelbewust participeren in sociale netwerken, samen met anderen, en daarop kunnen reflecteren; de veiligheid, privacy en de participatie van zichzelf en anderen bewaken en beschermen.

In de uitwerking staan de thema's waarbij het gaat om de competentie 'begrip' vooraan, gevolgd door de thema's waarbij gebruik, creatie en participatie centraal staan. Mediawijsheid is hiermee een belangrijk onderdeel van digitale geletterdheid en heeft raakvlakken met ICT-(basis)vaardigheden en informatievaardigheden. Gezien het belang van ICT-(basis)vaardigheden en informatievaardigheden (zie o.a. Thijs, Fisser & van der Hoeven, 2014) worden deze vaardigheden naast mediawijsheid verder uitgewerkt.

Hieronder zijn de voorbeeld leerdoelen weergegeven voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs. De leerdoelen voor basisonderwijs, onderbouw vo en tweede fase zijn te vinden in de leerlijnen digitale geletterdheid

Voorbeeld leerdoelen
Mediawijsheid De leerling…
Medialisering van de samenleving Kan de rol van media betrekken op het eigen gedrag en dat van de samenleving
Kan de invloed van de media op overheid, beleid, maatschappij en cultuur aan de hand van voorbeelden uitleggen
Kan de rol van media op het proces van politieke besluitvorming beschrijven
Media en beeldvorming Kan de rol van de media en de invloed op beeldvorming en daarmee de werkelijkheid aangeven
Kan de overdracht van normen en waarden door media en commercie beschrijven
Kan de invloed van de media op gedrag en houding beschrijven, onderzoeken en analyseren
Kan fictie en werkelijkheid in de media onderscheiden
Kent de commerciële motieven van media, zoals die van sociale netwerken
Media, ICT-(basis)vaardigheden en informatievaardigheden Exploreert actief de mogelijkheden van software, apparaten en toepassingen
Kan diverse software, apparaten en toepassingen gebruiken
Kan beveiligingsrisico's en privacyaspecten voor zichzelf en anderen benoemen
Kan informatie bewaren en beheren
Kan verschillende media gebruiken om informatie te ontsluiten en te delen
Heeft een kritische houding ten aanzien van informatiebronnen
Kan beoordelen of informatie logisch, consistent en realistisch is
Kan representatie van gegevens op juistheid beoordelen
Kan informatie effectief met anderen delen
Kan op basis van vuistregels eigen veiligheid rondom betalingsverkeer inschatten
Kan eigen mediagebruik en mediaconsumptie analyseren en doseren
Creëren en publiceren van media Kan aangeven welke media voor welk doel gebruikt kunnen worden
Kent de intenties van verschillende soorten mediagebruik (zoals informatie, vermaak, verbinding, commercie, gezondheid)
Heeft inzicht in de mogelijkheden van beeldtaal en audiovisuele communicatie
Kan content produceren met behulp van diverse apparaten en toepassingen
Kan content publiceren via internet
Kan de werkelijkheid beïnvloeden met media
Media, identiteit en participatie Kan de relatie tussen media, identiteit en privacy uitleggen aan de hand van voorbeelden
Kan doelbewust in sociale netwerken participeren en participatie van anderen bevorderen
Kan bewust een eigen digitale identiteit vormgeven
Kan binnen sociale netwerken de relevantie en waarde van informatie inschatten, en bewust informatie delen
Kan eigen privacy en veiligheid bewaken en die van anderen respecteren
Kan de impact van wereldwijd publiceren aangeven en consequenties benoemen