Voorbeeld leermiddelen informatievaardigheden

7 juli 2021

SLO heeft samen met leraren basis- en voortgezet onderwijs onderstaande voorbeeldmaterialen ontwikkeld voor informatievaardigheden. Deze voorbeeldmaterialen sluiten aan op het voorbeeldmatig leerplankader voor informatievaardigheden.

Heb je zelf materialen ontwikkeld die (grotendeels) overeenkomen met het voorbeeldmatig leerplankader en wil je deze delen met anderen? Neem dan contact op met José Lodeweges (j.lodeweges@slo.nl).

Daarnaast zijn lesmaterialen van uitgevers en andere instanties geïnventariseerd. Dit overzicht staat hieronder.

Brainy, Bibliotheek Eindhoven, 2018. Doelgroep: PO 5-8, VO 1-2
Online instrument om onderzoek te doen en het proces visueel inzichtelijk te maken. Met onderzoeksbord om bronnen te verzamelen, te verwerken en te beoordelen en mogelijkheden om tussendoor via het digibord presentaties te geven over het onderzoek. De leraar en/of leerlingen bedenken zelf de onderzoeksvragen.

Bronnenwijzer, Universiteit Leiden, 2015. Doelgroep: VWO 5-6
Webbased cursus waarin leerlingen leren hoe ze via open acces gebruik kunnen maken van de resultaten van wetenschappelijk onderzoek. Sluit aan het maken van (profiel)werkstukken.

De Digitale Krant, Stichting Nieuws in de klas, 2011. Doelgroep: VO 1-2
Website die leerlingen in het voortgezet onderwijs wegwijs maakt in het online nieuwsaanbod. Het doel is om de informatievaardigheden van leerlingen te verbeteren en hun mediabewustzijn te vergroten. De site bevat achtergrondinformatie, opdrachten, antwoordbladen en een docentenhandleiding.

Denkwerk, ThiemeMeulenhoff, 2003-2012. Doelgroep: PO 3-8
Werkboekjes voor groep 3 t/m 8 van het basisonderwijs om te oefenen met informatie verwerven en verwerken. Naast algemene deeltjes zijn er ook themaseries. Deze combineren leren omgaan met informatie en kennis opdoen over een maatschappelijk relevant thema. Bijvoorbeeld: omgaan met internet en reclame.

Een schat aan informatie, Kinheim Uitgeverij, 2007-2012. Doelgroep: PO 7-8
Werkboek voor de bovenbouw van het basisonderwijs over informatiebronnen, samenvatten en werkstukken maken. Er wordt uitgelegd waar en hoe informatie gevonden kan worden en hoe deze informatie op een goede manier geselecteerd en gebruikt kan worden.

Find it!, FutureNL, 2019. Doelgroep: PO 6-8
Maak je eigen werkstuk en vind alle info die je zoekt! 
Gratis project informatievaardigheden voor de bovenbouw van het basisonderwijs. Het project bestaat uit een projectboek en vijf digibordlessen op Lesson Up. 
Leerlingen leren te zoeken naar informatie, verschillende bronnen te raadplegen en deze te beoordelen op bruikbaarheid en betrouwbaarheid. Ook leren ze de informatie om te zetten in eigen woorden en er vervolgens een werkstuk van te maken.
Project is tot stand gekomen in samenwerking met de Bibliotheek.

Leermiddelengids Informatievaardigheden, De Bibliotheek op school, 2021. Doelgroep: PO 5-8, VO 1-6, MBO 
Online gids (voor bibliotheekmedewerkers) die hulp biedt bij het kiezen van landelijk beschikbare leermiddelen voor informatievaardigheden. Met de zoekmachine is het mogelijk om leermiddelen op inhoud en inzetbaarheid met elkaar te vergelijken en te selecteren.

Lessenreeks Informatievaardigheden VO, Cubiss, 2017. Doelgroep: VO 1-3
Lessenreeks informatievaardigheden die ingezet kan worden binnen de bestaande vakken van het voortgezet onderwijs. In totaal zijn er 27 lesbrieven (9 lesbrieven per leerjaar). In de lessen komen negen competenties verdeeld over drie groepen aan bod: vinden (exploreren, zoeken, beoordelen); verwerken (bewaren, afschermen, diëten); delen (verbeelden, presenteren, bijdragen). Ook is er aandacht 21e eeuwse vaardigheden. De lessenreeks is geschikt voor gebruik op het digibord.

Mediamakkers, Stichting Media Rakkers, 2009. Doelgroep: PO 6-8
Lespakket rond verschillende vormen van media en informatiebronnen en het zoeken en selecteren van informatie. Bestaat uit handleiding voor de leerkracht en werkbladen voor de leerlingen.

Mediavaardig, Spelpartnershop, 2016. Doelgroep: PO 5-8
Lespakket informatievaardigheden voor groep 5 t/m 8 van het basisonderwijs. Het beoogt leerlingen spelenderwijs informatie- en mediawijs te maken. Het pakket sluit aan bij de lessen wereldoriëntatie en geschiedenis en is ontwikkeld vanuit de theorie over informatievaardigheden en de mediawijsheidscompetenties.
Het pakket bestaat uit drie lessen:
- De Chocoladevloot, een serious game (groep 5-6)
- Red de Plancius, een serious game (groep 7-8)
- Hoe werkt het nieuws, een online lesfilm (groep 7-8).
Het lespakket is nog beperkt leverbaar: de lestassen met alle benodigdheden zijn niet meer leverbaar; wel zijn voor de spellen en film nog TAN-codes beschikbaar die recht geven op één spelsessie van drie uur.

Nationale Jeugdkrakercompetitie, Rijnbrink/ De Bibliotheek, 2020. Doelgroep: PO 7-8
Jaarlijkse landelijke internetzoekwedstrijd voor leerlingen uit de groepen 7 en 8. De leerlingen werken vijf competitieronden lang aan vijf vragen per week. Ze leren hierbij zelfstandig te zoeken op het web en internet te gebruiken als informatiebron voor het maken van werkstukken.

Pluswerk Prik en Ko; leren zoeken in taal en informatie, Eduforce, 2015-2016. Doelgroep: PO 3-6
Serie werkboeken die leerlingen (beter) leert zoeken in taal en informatie. Aanvullend aan methode en geschikt voor leerlingen die meer aan kunnen. Per leerjaar is er een werkboek voor de leerling en een handleiding voor de leraar.

Slim zoeken op internet, Sprenger, M., 2018. Doelgroep: PO 5-8, VO 1-2
Informatie in boekvorm voor iedereen die meer wil weten over zoekmachines en internetinformatie. Alle stappen rond een zoekopdracht in begrijpelijke taal. Met lerarendeel, uitgebreide trefwoordenlijst en per hoofdstuk alle links op de website.
Tweede, volledig herziene druk.

Slimmer zoeken, informatievaardigheden op de basisschool, SIOB, Kennisnet, Stichting Mijn Kind Online, 2013. Doelgroep: PO 6-8
Brochure met praktische tips om kinderen beter te laten zoeken naar on- en offline informatie. Ze leren kritischer naar bronnen te kijken en krijgen suggesties van bibliotheken over hoe je behalve op internet leuke en goede bronnen kunt vinden.

Speurtocht door de krant, Stichting Nieuws in de klas, 2011. Doelgroep: PO 6-8
Werkblad om op zoek te gaan naar de informatie in een krant en in beperkte mate ook bij informatiebronnen op internet.

Verzamel/ citeer je bronnen, Tumult, 2016. Doelgroep: VO
Gratis lesbrief bij de tool Mattermap. Met de lesbrief leren leerlingen hoe je op een makkelijke manier informatiefragmenten uit verschillende bronnen bij elkaar brengt, hoe je ze ordent en bewaart.
Mattermap is een visuele weergave van een nieuwsverhaal, debat of gebeurtenis. Met deze tool kan een diagram worden gemaakt van informatie bij een thema.

Webdetective, Rijnbrinkgroep, 2013. Doelgroep: PO 7-8, VO 1-2
Website waarmee kinderen leren hoe je kritisch naar informatie kijkt, hoe je de juiste vragen stelt en hoe je optimaal gebruik kunt maken van onder andere Google. Met internetspeurtocht en docentenhandleiding. Er kan ook meegedaan worden met de landelijke internetzoekwedstrijd: De Jeugdkrakercompetitie.

WebWeters, Cubiss, 2018. Doelgroep: PO 6-8
​Lessenserie informatievaardigheden die aansluiten bij het boek Slim zoeken. Voor elk leerjaar zijn er drie lessen uitgewerkt, die achtereenvolgens gericht zijn op vinden, verwerken en delen. Leerlingen leren met verschillende soorten bronnen te werken en kritisch te kijken naar zoekresultaten. Pakket bevat handleidingen voor alle groepen, toegang tot digibordlessen, werkbladen, online tools en het boek Slim zoeken.

Wie vindt het snelst antwoord?, De Sterrenschool, 2011. Doelgroep: PO 4-8
Opzoekquiz waarbij leerlingen in groepjes aan de slag gaan: wie zoekt het snelst en het handigst?In de leeractiviteit komen de volgende doelen aan de orde:
de leerlingen kunnen verschillende zoekstrategieën bedenken; 
de leerlingen kunnen verschillende zoekstrategieën efficiënt inzetten in diverse situaties.

WikiKids, Kennisnet, 2006-2013. Doelgroep: PO 6-8
WikiKids is een Nederlandstalige internet-encyclopedie voor en door kinderen. Met behulp van het werkboek leren leerlingen omgaan met WikiKids.
De handleiding voor de leerkracht is ook te downloaden. 
De twee belangrijkste doelen van WikiKids zijn:
Kinderen artikelen laten maken die passen in een encyclopedie;
Kinderen informatie laten vinden die ze kunne​n gebruiken voor spreekbeurten en werkstukken.

Zoek het uit, 2020. Doelgroep Havo-VWO 3-5
Deze lessenserie draait om het verzamelen van juiste informatie op internet. Leerlingen krijgen in zes lessen vaardigheden aangereikt om online onderzoek te doen. Ze duiken in een zelf gekozen kwestie waarover een maatschappelijk debat bestaat. Leerlingen brengen alle standpunten, feiten en meningen in kaart en sluiten af met een betoog, beschouwing of een debat. Een Learnbeat-account is noodzakelijk voor de lessenserie.

Zoeken op internet, Het Hooghuis, 2016. Doelgroep: VO 1-2
Korte lessencyclus over het zoeken naar informatie op internet en het maken van een werkstuk.