Voorbeeld leerdoelen informatievaardigheden

18 december 2019

Bij informatievaardigheden gaat het om het doelgericht en systematisch omgaan met informatie. De systematiek is vastgelegd in zes stappen:

  1. Informatieprobleem formuleren: vastleggen van het informatieprobleem en welke informatie en gegevens nodig zijn om de taak uit te kunnen voeren;
  2. Zoekstrategieën: strategieën om informatie te zoeken, het bepalen van de mogelijke bronnen en het selecteren van de beste bron;
  3. Verwerven en selecteren van informatie: het verzamelen van informatie op basis van zoek- en selectiecriteria, het selecteren van informatie op basis van bruikbaarheid en betrouwbaarheid;
  4. Verwerken van informatie: het verwerken van informatie in tekst, tabellen, grafieken, daarbij antwoord gevend op het informatieprobleem door conclusies te trekken, een standpunt in te nemen en te onderbouwen en suggesties te doen voor nader onderzoek;
  5. Presenteren van informatie: de informatie uit meerdere bronnen wordt georganiseerd en het resultaat van de taak wordt gepresenteerd;
  6. Evalueren en beoordelen: terugkijken op het proces en de uiteindelijke resultaten van het doelgericht en systematisch omgaan met informatie, waarbij het resultaat wordt beoordeeld op betrouwbaarheid, bruikbaarheid en relevantie.


Hieronder zijn de voorbeeld leerdoelen weergegeven voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs. De leerdoelen voor basisonderwijs, onderbouw vo en tweede fase zijn te vinden in de leerlijnen digitale geletterdheid​

Voorbeeld leerdoelen
Informatievaardigheden De leerling...
Informatieprobleem formuleren Kan, uitgaande van een gegeven of zelf geformuleerde (onderzoeks)vraag, nauwkeurig bepalen wat de informatiebehoefte is
Zoekstrategieën Kan bepalen welke bronnen informatie kunnen verschaffen voor het beantwoorden van de vraag
Kan bepalen of de benodigde informatie ook daadwerkelijk beschikbaar is en waar
Kan een effectieve en efficiënte zoekstrategie opstellen
Kan de zoekstrategie, zo nodig, bijstellen
Verwerven en selecteren van informatie Kan de voor het beantwoorden van een vraag of probleem benodigde informatie verwerven en daaruit een selectie maken
Kan de informatie beoordelen op bruikbaarheid, betrouwbaarheid en representativiteit
Verwerken van informatie Kan de gevonden informatie zodanig ordenen dat deze bruikbaar is voor het beoogde doel
Kan informatie interpreteren, analyseren en synthetiseren
Kan een beargumenteerde conclusie trekken/antwoord formuleren
Presenteren van informatie Kan een passende (schriftelijke of mondelinge) presentatievorm kiezen
Kan gebruik maken van een adequate bronvermelding
Evalueren en beoordelen Kan het product beoordelen op relevantie, bruikbaarheid en betrouwbaarheid
Kan het doorlopen proces evalueren