Voorbeeld leerdoelen computational thinking

18 december 2019

The International Society for Technology in Education (ISTE) heeft in samenwerking met The Computer Science Teachers Association (CSTA) negen onderwerpen van computational thinking uitgewerkt, met het doel om problemen op een zodanige manier te formuleren dat het mogelijk wordt om een computer of ander gereedschap te gebruiken om het probleem op te lossen:

 • Gegevens verzamelen: verzamelen van relevante informatie via verschillende bronnen zoals artikelen, interviews, enquêtes of literatuurstudie;
 • Gegevens analyseren: logisch ordenen en analyseren van gegevens, begrijpen van gegevens, vinden van patronen, trekken van conclusies, het evalueren van grafieken of het toepassen van relevante statistische methodes;
 • Gegevens visualiseren: weergeven van gegevens door middel van bijvoorbeeld modellen van de werkelijkheid, of door grafieken, tabellen, woorden en plaatjes en het selecteren van de effectiefste representatie;
 • Probleem decompositie: opdelen van een taak in kleinere, overzichtelijke taken, zoals bijvoorbeeld het opdelen van een lange lijst met opdrachten in subcategorieën van typen opdrachten en het plannen van een project door middel van deelprojecten;
 • Abstractie: reduceren van de complexiteit van een probleem om te komen tot de kern van het probleem;
 • Algoritmes en procedures: gebruiken van een serie geordende stappen om een probleem op te lossen of een bepaald doel te bereiken;
 • Automatisering: door een computer laten uitvoeren van zichzelf herhalende of eentonige taken totdat een oplossing is bereikt;
 • Simulatie en modellering: weergeven van een model of een proces, of het uitvoeren van een experiment op basis van dat model of proces;
 • Parellellisatie: zorgen voor gelijktijdige uitvoering van taken om een gezamenlijk doel te bereiken.

Computational thinking vereist daarnaast ook een aantal aanvullende attitudes:

 • Om kunnen gaan met complexiteit en ambiguïteit;
 • Doorzettingsvermogen bij lastige en open problemen;
 • Communiceren en samenwerken met anderen om een gezamenlijk doel te bereiken.

Hieronder zijn de voorbeeld leerdoelen weergegeven voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs. De leerdoelen voor basisonderwijs, onderbouw vo en tweede fase zijn te vinden in de leerlijnen digitale geletterdheid

Voorbeeld leerdoelen
Computational thinking De leerling…
Problemen (her)fomuleren Kan op een zodanige manier problemen formuleren dat het mogelijk wordt om het probleem op te lossen door gebruik van een computer of ander gereedschap
Kan mogelijke oplossingen analyseren om de meest kansrijke richting te bepalen
Gegevens verzamelen Kan procesmatig relevante gegevens verzamelen
Kan systematisch gegevens verzamelen via artikelen, experimenten, interviews, enquêtes of literatuurstudie
Gegevens analyseren Kan gegevens logisch ordenen en begrijpen
Kan patronen vinden en conclusies trekken
Kan grafieken evalueren en relevante statistische methodes toepassen
Gegevens visualiseren Kan gegevens representeren door middel van modellen van de werkelijkheid
Kan informatie weergeven in relevante grafieken, tabellen, woorden en plaatjes
Kan uit een verzameling de meest effectieve representatie selecteren
Kan misleiding in grafische representaties onderkennen
Kan conclusies manipuleren door middel van het selecteren van een bepaalde vorm van representatie
Probleem decompositie Kan een taak opdelen in kleinere taken
Kan een lange lijst met opdrachten opdelen in subcategorieën
Kan een aantal taken combineren tot één taak
Abstractie Kan complexiteit reduceren en algemene concepten overbrengen
Kan twee verschillende concepten vergelijken en deze logisch verbinden
Kan op abstract niveau gegevens representeren door middel van bijvoorbeeld modellen en simulaties
Algoritmes en procedures Kan door algoritmisch redeneren oplossingen genereren
Kan oplossingen automatiseren door middel van algoritmisch denken
Kan een computerprogramma schrijven in code
Kan een proces om problemen op te lossen generaliseren, zodat het ook bij andere problemen toegepast kan worden
Automatisering Kan door het opstellen van een serie van geordende stappen een probleem oplossen of een bepaald doel bereiken
Kan effectieve en efficiënte stappen zetten en bronnen gebruiken om tot een uiteindelijke oplossing te komen
Kan mogelijke oplossingen identificeren, analyseren en implementeren met als doel de meest effectieve en efficiënte oplossing te vinden
Kan repetitieve taken laten uitvoeren door computers
Simulatie en modellering Kan een proces representeren of een experiment uitvoeren op basis van modellen
Kan een routebeschrijving uitvoeren om te controleren of die klopt
Kan een routebeschrijving maken
Kan een probleemoplossing generaliseren en toepassen op andere problemen
Parallellisatie Kan een planning maken en taken toewijzen aan teamleden tijdens een project
Kan middelen op een dergelijke wijze organiseren dat het mogelijk wordt om ze simultaan in te zetten om een gezamenlijk doel te bereiken
Kan taken gelijktijdig laten uitvoeren door computers