Toezicht

4 december 2019

Sinds eind 2006 houdt de inspectie toezicht op de manier waarop scholen invulling geven aan de bevordering van 'actief burgerschap en sociale integratie'. De uitgangspunten en uitwerking van dit toezicht zijn beschreven in de brochure Toezicht op Burgerschap en integratie.

De kwaliteit van burgerschapsonderwijs wordt als onvoldoende beoordeeld indien de school niet beschikt over een visie, waarin de opvatting van de school over burgerschap is aangegeven. Deze visie dient planmatig te zijn uitgewerkt in doelen en onderwijsaanbod waarmee de school die visie wil realiseren. Ook is van belang dat de school de visie en de manier waarop ze burgerschap bevordert, voor ouders, leerlingen en omgeving inzichtelijk maakt. Bijvoorbeeld door een verantwoording in de schoolgids.

Toezichtskader Inspectie van het onderwijs, samenvatting

Indicator 'Zorg voor kwaliteit'

Aandachtspunten:

 • Visie en planmatigheid
  De school heeft een visie op burgerschap en integratie en maakt daar een plan voor.
 • Verantwoording
  De school kan die visie en dat plan verantwoorden.
 • Resultaten
  De school evalueert of de beoogde doelen worden gerealiseerd.
 • Risico's
  De school houdt rekening met risico's en ongewenste opvattingen, houdingen en gedragingen van leerlingen met betrekking tot dit onderwerp.

Indicator 'Onderwijsaanbod'

Aandachtspunten:

 • Sociale competenties
  De school heeft een structureel aanbod dat zich richt op de bevordering van sociale competenties.
 • Openheid naar de samenleving en de diversiteit die daarin aanwezig is;
  • een open en actieve opstelling naar lokale en/of regionale omgeving.
  • leerlingen daarmee in contact brengen.
  • de diversiteit kan betrekking hebben op de verschillende achtergronden van leeftijdgenoten en de verscheidenheid aan godsdiensten, etniciteiten, culturen, opvattingen, leefwijzen en gewoonten.
 • Basiswaarden en democratische rechtsstaat
  De school bevordert basiswaarden en de kennis, houdingen en vaardigheden die nodig zijn voor participatie in de democratische rechtsstaat.

  Basiswaarden:
  • vrijheid van meningsuiting
  • gelijkwaardigheid
  • begrip voor anderen
  • verdraagzaamheid
  • autonomie
  • afwijzen van onverdraagzaamheid
  • afwijzen van discriminatie
 • De school als oefenplaats
  De school brengt burgerschap en integratie ook zélf in praktijk; ze zijn zichtbaar in de school en leerlingen kunnen er zelf mee oefenen.
 • De school als leer- en werkomgeving.