Kerndoelen so en vso

4 december 2019

Voor het speciaal onderwijs zijn kerndoelen 51, 52 en 53 van het Besluit kerndoelen WEC identiek aan kerndoelen 36, 37 en 38 voor het primair onderwijs en zijn daarmee te beschouwen als de meest met burgerschap verbonden kerndoelen voor deze sector. Daarnaast is kerndoel 3 (een van de leergebied overstijgende kerndoelen) eveneens sterk verbonden met burgerschap en vertoont overlap met kerndoel 52 (kerndoel 37 basisonderwijs). Kerndoel 3 luidt: de leerlingen leren naar algemeen geaccepteerde normen en waarden omgaan met anderen en leren samenwerken aan een gezamenlijke taak of gezamenlijk spel en leren omgaan met conflictsituaties.

Voor het vso zijn er drie kerndoelensets ontwikkeld: één voor het profiel vervolgonderwijs, één voor het profiel arbeidstoeleiding en één voor het profiel dagbesteding.

De kerndoelen voor het profiel `vervolgonderwijs` zijn identiek aan de kerndoelen van het onderbouw vo. Voor de beschrijving van burgerschapsvorming in relatie tot de kerndoelen vso voor het profiel `vervolgonderwijs' wordt verwezen naar de kerndoelen voor het voortgezet onderwijs.

Voor het profiel `arbeidstoeleiding` staan de meest direct met burgerschap verbonden kerndoelen in het leergebied `mens en maatschappij`(M&M) en in `leergebiedoverstijgende thema`s`(LGO). Onderstaande doelen richten zich op participatie, meningsvorming, identiteit, omgaan met diversiteit en democratie.

 • De leerling leert over burgerschap in de Nederlandse samenleving en de eigen rol als burger in te vullen en leert respectvol om te gaan met seksualiteit en met diversiteit binnen de samenleving, waaronder seksuele diversiteit. (M&M kd 40)
 • De leerling leert op hoofdlijnen hoe het Nederlandse politiek bestel als democratie functioneert en hoe hij zelf daarbij betrokken kan zijn. (M&M kd 41)
 • De leerling ontwikkelt een open en flexibele houding ten opzicht van de wereld om hem heen. (LGO kd 1)
 • De leerling leert verschillende soorten informatie te zoeken, te beoordelen en te gebruiken. (LGO kd 3)
 • De leerling leert op basis van feiten een mening te vormen, deze adequaat te uiten en respectvol om te gaan met andere meningen. (LGO kd 4)
 • De leerling leert op adequate wijze om te gaan met eigen gevoelens en wensen. (LGO kd 8)
 • De leerling leert respectvol en verantwoordelijk om te gaan met anderen. (LGO kd 9)
 • De leerling krijgt zicht op de eigen voorkeuren, interesses en toekomstwensen op het gebied van werken, wonen, vrije tijd en burgerschap. (LGO kd 10)

Voor het profiel `dagbesteding` zijn de volgende doelen het meest relevant in het kader van burgerschapsvorming. Het gaat daarbij ook bij dit profiel vooral om de gebieden `mens en maatschappij`(M&M) en de `leergebied overstijgende thema`s`(LGO).

 • De leerling leert deel te nemen aan werk en activiteitengroepen en daarin sociale gedragsregels te onderkennen ten toepassen. (M&M kd 24)
 • De leerling leert herkennen dat in de samenleving, onder meer op het gebeid van seksualiteit, verschillen en overeenkomsten zijn tussen mensen en groepen mensen in de wijze waarop ze leven. (M&M kd 27)
 • De leerling leert hoe hij betrokken kan zijn in medezeggenschap en besluitvormingsprocessen en welke bijdragen hij kan leveren aan een plezierige en stimulerende leer-, werk- en woonomgeving. (M&M kd 28)
 • De leerling ontwikkelt een open en flexibele houding ten opzicht van de wereld om hem heen. (LGO kd 1)
 • De leerling leert verschillende soorten informatie te zoeken, te beoordelen en te gebruiken. (LGO kd 3)
 • De leerling leert op basis van feiten een mening te vormen, deze adequaat te uiten en respectvol om te gaan met andere meningen. (LGO kd 4)
 • De leerling leert op adequate wijze om te gaan met eigen gevoelens en wensen. (LGO kd 8)
 • De leerling leert respectvol en verantwoordelijk om te gaan met anderen. (LGO kd 9)
 • De leerling krijgt zicht op de eigen voorkeuren, interesses en toekomstwensen op het gebied van werken, wonen, vrije tijd en burgerschap. (LGO kd 10)