Wat moet en wat kan

23 maart 2020

Wat moet: Wet- en regelgeving

De burgerschapsopdracht is opgenomen in de sectorwetten. Daarmee hebben scholen voor primair, voortgezet en speciaal onderwijs een wettelijke opdracht om in hun onderwijsaanbod aandacht te hebben voor burgerschap. In de onderwijswetten (Artikel 8 lid 3 van de Wet op het primair onderwijs, artikel 17 van de Wet op het voortgezet onderwijs en artikel 11 lid 3 van de Wet op de expertisecentra) is de volgende formulering opgenomen:

Het onderwijs:

  1. gaat er mede van uit dat leerlingen opgroeien in een pluriforme samenleving;
  2. is mede gericht op het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie;
  3. is er mede op gericht dat leerlingen kennis hebben van en kennismaken met verschillende achtergronden en culturen van leeftijdgenoten.

Momenteel ligt het voorstel voor aanscherping van deze wet bij de tweede en eerste kamer. Bij het voorstel gaat een uitgebreide memorie van toelichting.

In de huidige generatie kerndoelen is geen expliciete aandacht voor burgerschap. In het traject Curriculum.nu zijn wel inhoudelijke voorstellen uitgewerkt voor burgerschap als leergebied. De voorstellen van Curriculum.nu vormen mogelijk de basis voor een toekomstige kerndoelherziening.