Visie van de school

19 augustus 2021

Scholen hebben de ruimte om zelf invulling te geven aan actief burgerschap en sociale integratie. De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op burgerschap en integratie.

Scholen dienen een visie en plan van aanpak te hebben. Daarin zijn vele keuzes mogelijk. Een aantal factoren speelt daarbij een rol:

  1. De visie op burgerschap, het type burger dat men nastreeft en de bijdrage die de school daaraan kan leveren;
  2. De identiteit van de school, die wordt bepaald door levensbeschouwing en/of pedagogisch-didactische uitgangspunten;
  3. Kenmerken van de schoolcontext, waaronder de wijk, de leerlingenpopulatie en de ouders.

De visie op burgerschap speelt een centrale rol als begin- en eindpunt van een ontwikkeling. De visie vormt de basis voor gestelde doelen. De doelen op hun beurt bepalen de keuze voor een aanpak en uitgevoerde activiteiten. Het reflecteren op die activiteiten draagt weer bij aan de aanscherping van visie en doelen. Daarmee wordt ook duidelijk dat visie, doelen en aanpak in wisselwerking met elkaar staan en dat ervaringen kunnen leiden tot vergroot inzicht in visie en doelen: een cyclisch proces.

Voor het ontwikkelen van een visie en aanpakken zijn diverse handreikingen beschikbaar. Onder andere het Handboek Burgerschapsonderwijs (Eidhof, B. e.a.).

Ook de gesprekstool BurgerSmaken (op aanvraag beschikbaar voor po- en vo-scholen) is een instrument waarmee in spelvorm achterhaald kan worden wat belangrijke burgerschapsthema's zijn binnen een school; wat er goed gaat of nog aandacht behoeft.  Daarbij staan de 'voorleeffunctie' en 'de school als oefenplaats' centraal.