Identiteit en diversiteit

4 december 2019

De term diversiteit wordt gebruikt om verschillen tussen groepen in een samenleving te benoemen. Dit kan betrekking hebben op verschillende aspecten:

  • sociaal: de plaats in de samenleving en de verbanden die mensen met elkaar hebben;
  • cultureel: het geheel van denkmodellen en gedragspatronen die mensen delen als onderdeel van een groepering, gemeenschap of samenleving;
  • etnisch: de groep waarmee iemand zich verbonden voelt vanwege herkomst, socialisatie, voorkomen of verwantschap;
  • levensbeschouwelijk-religieus: waarden en normen ten opzichte van het samenleven van mensen, de inrichting van de maatschappij en de relatie tot een hogere orde.

In de Nederlandse grondwet komt diversiteit terug in artikel 1: Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan. Belangrijke aspecten van burgerschapsvorming in relatie tot diversiteit zijn: vrijheid van meningsuiting, gelijkwaardigheid, begrip voor anderen, verdraagzaamheid, autonomie, afwijzen van onverdraagzaamheid, afwijzen van discriminatie. Deze basiswaarden vinden we ook terug in het toezichtskader van de Onderwijsinspectie.

Met het leren omgaan met culturele diversiteit wordt meer specifiek bedoeld dat 'leerlingen kennis hebben van en kennismaken met verschillende achtergronden en culturen van leeftijdsgenoten'. Deze specificatie is sinds 2006 verankerd in de wet op het primair en voortgezet onderwijs. In 2012 is het respecteren van diversiteit waaronder seksuele diversiteit expliciet opgenomen in de kerndoelen.