Links

20 januari 2021

Bureau Horizon (Pestendoetpijn)
Dit bureau biedt workshops en trainingen voor een veilige school. Er zijn interactieve theaterworkshops voor jongeren tussen 8 en 18 jaar. De workshops zijn erop gericht leerlingen bewust te maken van de gevolgen en effecten van hun gedrag bij pesten, cyberpesten, overmatig alcoholgebruik, homohaat en seksuele intimidatie.
Voor docenten zijn er interactieve theaterworkshops en trainingen. Ook is er een aanbod voor ouderavonden

Databank Praktijkvoorbeelden Antidiscriminatie
Databank met inspirerende Nederlandse praktijkvoorbeelden, die zich richten op het voorkomen/bestrijden van discriminatie en/of het bevorderen van gelijke behandeling. Er kan o.a. gezocht worden op discriminatiegrond, maatschappelijk terrein (ook onderwijs) en soort praktijk (ook lesprogramma).

Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS)
​Kennisplatform Integratie & Samenleving doet onderzoek, adviseert en biedt praktische tips en instrumenten over vraagstukken rond integratie, migratie en diversiteit. Enkele relevante publicaties:
This is me! is een methodiek die jongeren met een migratieachtergrond weerbaar maakt tegen discriminatie. Het is een groepstraining die uitgevoerd wordt door getrainde jongeren- of welzijnswerkers, die waar nodig worden geassisteerd door een jongere uit de doelgroep.
Weerbaar tegen discriminatie Werkzame elementen van weerbaarheidstrainingen tegen discriminatie voor jongeren met een migratieachtergrond.
Opgroeien zonder vooroordelen Wat werkt in het verminderen van vooroordelen en discriminatie onder kinderen op de basisschool? De uitkomsten van dit onderzoek kunnen door basisscholen gebruikt worden om na te gaan welke typen interventies zij het best in kunnen zetten en wanneer.

Moed
Deze Landelijke StichtingTegenZinloosGeweld stimuleert en ondersteunt met haar visie Moed initiatieven voor verbetering van de woon-, werk- en leefomgeving en streeft naar een samenleving waarin iedereen zich bewust is van de oorzaken en gevolgen van pesten en geweld. Voor scholen is er educatief materiaal beschikbaar.

PO-Raad en VO-Raad
Sectorraden van het primair en voortgezet onderwijs bieden ook informatie over het thema sociale veiligheid.

Respect Education Foundation
Respect Education Foundation (REF) investeert in onderwijs waarin leren omgaan met jezelf, met anderen en met je omgeving van groot belang is. REF ontwikkelt educatieprogramma’s en organiseert activiteiten (onder de noemer 'respect-educatie') die ondersteunen bij het realiseren van een veilig klimaat op school. Onder andere door de week van respect en diverse lesmaterialen (die worden ontsloten via een kanaal op LessonUp).

Stichting omgaan met pesten
Deze organisatie richt zich op het voorkomen en bestrijden van pesten door het leveren van maatwerkprojecten, opleiden van trainers met waarborging van deskundigheid en het sociaal weerbaar maken van pestslachtoffers.

Stichting School & Veiligheid
Deze stichting ondersteunt scholen bij het bevorderen van een sociaal veilig klimaat. Dit doen ze door het geven van informatie en advies. Sociale veiligheid gaat over het bevorderen van sociaal gedrag door bijvoorbeeld gedragsregels op school en het tegengaan van grensoverschrijdend en ongewenst gedrag. Negen thema's als: seksueel gedrag, calamiteiten, discriminatie, pesten, seksuele diversiteit, sociale media, radicalisering/polarisatie, agressie en geweld en burgerschap worden nader uitgewerkt.
Er is ook een Kennisbank met informatie, materialen en trainingen waarmee de sociale veiligheid op school vorm gegeven kan worden. Naast materialen van Stichting School & Veiligheid bevat de kennisbank materialen van andere organisaties.

Stichting Veilig Onderwijs
Organisatie voor sociale veiligheid op school. Ondersteuning van scholen bij het op maat opstellen van een sociaal veilig schoolbeleid.

TerInfo
TerInfo helpt docenten in het primair-, voorgezet onderwijs en het mbo met het bespreekbaar maken van terrorisme en politiek geweld in de klas. Door het bieden van feitelijke kennis, historische context en pedagogische handvatten, draagt TerInfo bij aan de weerbaarheid van kinderen ten aanzien van terrorisme, extremisme en radicalisering. Met praktische ideeën (lesplannen), lesbrieven na aanslagen en opdrachten om het gesprek met leerlingen aan te gaan.

Uit de klas
Website voor docenten uit het voortgezet onderwijs en mbo waarop spellen, films en andere interactieve werkvormen rondom vooroordelen, racisme en discriminatie beschikbaar worden gesteld.

VPNGids.nl Cyberpesten
​Artikel in het 'Kind en Jeugd' dossier van VPNGids.nl waarin ouders, begeleiders en docenten o.a. de volgende informatie vinden:

  • De veelvoorkomende tekenen die op cyberpesten kunnen wijzen;
  • Hoe je als omstander cyberpesten kunt voorkomen;
  • En wat je kunt doen als een kind gepest wordt of juist zelf pest.