Burgerschap in de vakken

4 december 2019

Aspecten van burgerschap kunnen aan bod komen in een vak of leergebied dat inhoudelijk aansluit bij deze thematiek. In het primair onderwijs valt bijvoorbeeld te denken aan aardrijkskunde, geschiedenis en momenten waarop de focus ligt op de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. In het voortgezet onderwijs lenen vooral de mens- en maatschappijvakken en Nederlands zich hiervoor. Maar ook vakken als godsdienst, lichamelijke opvoeding, levensbeschouwelijke vorming of mentorlessen bieden mogelijkheden voor het ontwikkelen van sociale competenties, het omgaan met diversiteit, het adresseren van basiswaarden of het omgaan met conflicten.

Informatie over vakken wordt door SLO aangeboden op de vakportalen. Bovendien zijn er leerlijnen uitgewerkt in Leerplan in beeld. Daarin worden begrippen gehanteerd die afwijken van begrippen die op de themasite burgerschapindeschool.nl worden gehanteerd.