Voorbeeldmaterialen

25 januari 2022

Democratische vaardigheden, sociaal-emotionele ontwikkeling, levensbeschouwing: Ben je op zoek naar specifieke methoden of andere lesmaterialen waarin meerdere facetten van burgerschap expliciet aan de orde komen? Kijk dan eens in deze lijst.

BURGERboek, Actua Uitgeverij BV, 2014-2016. Doelgroep: VMBO 1-4, H 1-5, V 1-6, MBO
Serie modules voor burgerschap in het vo en mbo die leerlingen wil voorbereiden op de liberaal-democratische, multiculturele samenleving. Module 1 richt zich op de 'Eigen waarden', module 2 gaat over de 'Nederlandse democratie' en het onderwerp van module 3 is 'Samen leven'. SLO analyse burgerschapsvorming (2017) (pdf, 443 kB)

Burgerschap PrO, Schoolblocks, 2021, PrO
Doorlopende leerlijn burgerschap voor leerjaar 1 tot en met 3 van praktijkonderwijs. De methode is actueel, interactief en flexibel doordat docenten zelf onderdelen kunnen toevoegen of weghalen. Acht thema's: mediawijsheid, geld, werk, samenleven, relaties en seks, ik en mijn omgeving, gezondheid, vrije tijd. Per thema ongeveer 20 lessen met dezelfde opbouw: klassikale start - reguliere lessen - eindopdracht - afsluitende quiz. De lessen staan op LessonUp (kanaal van Schoolblocks).

Democratiefabriek, Stichting Vredeseducatie, 2014-2022. Doelgroep: PO 7-8, VMBO 1-4, H 1-5, V 1-6
Interactieve, mobiele tentoonstelling over vrede, democratie en burgerschap. Jongeren bezoeken in duo's de democratiefabriek, ze krijgen er allerhande opdrachten die hen telkens uitdagen hun eigen ideeën, hun twijfels, opinies en vooroordelen ter discussie te stellen. Onderwerpen gaan over samenleven, diversiteit, actief burgerschap en onze democratie. Bekijk de handleiding.

De maatschappij dat ben JIJ - BBL, Codename Future, 2018. Doelgroep: MBO-BBL
Burgerschapsmethode speciaal ontwikkeld voor BBL-studenten. Doel: studenten te vormen tot sociale zelfredzame burgers met een goed beeld van hun rol in de huidige en toekomstige samenleving. Het theoretisch kader is vertaald naar de situatie (eigen beroepscontext) van BBL'ers zelf. Met praktische verwerkingsopdrachten leert de student zijn eigen rol kennen en wat het onderwerp voor hem of haar kan betekenen. Veel aandacht wordt besteed aan attitudevorming. Het uitgangspunt is dat studenten inzien dat ze hun eigen rol voor een groot deel zelf (gunstig) kunnen beïnvloeden.​

Fort EuropaVO-content, 2015. Doelgroep: H 3, V 3
Digitale module als aanvulling bij de Stercollectie aardrijkskunde 'Bevolking en Ruimte.' Leerinhouden gaan over: vluchtelingen; migratiestromen naar Europa; asielzoekers; nieuwkomers in Nederland.

Fort van de DemocratieStichting Vredeseducatie, 2008-2014. Doelgroep: VMBO 2-4, H 2-5, V 2-6, MBO
Een interactieve tentoonstelling ingericht in Fort Lunet I in Utrecht met als doel leerlingen te laten oefenen in democratische vaardigheden. Thema's die aan bod komen: vrijheid van menings-uiting, diversiteit, grondrechten, vooroordelen, identiteit en samenleven.

Hanna's missionNTR: SchoolTV, 2013. Doelgroep: VMBO 1-2, H 1-3, V 1-3
Schooltv-serie over het thema burgerschap. In de serie inspireert Hanna, een presenterende cartoonfiguur, de leerlingen een project op te zetten voor het goede doel. Ze legt ook uit hoe je daar via de moderne media bekendheid aan kunt geven.

Ik Creëer Mijn Wereld (ICMW)Academy4life, 2018. Doelgroep: PO 1-8.
Methode (online leeromgeving) voor burgerschap, sociaal-emotionele ontwikkeling/persoonsvorming en 21e eeuwse brede vaardigheden. Er worden zeven stappen (leerlijnen) onderscheiden:
1. Basis: positieve basisovertuigingen over jezelf, anderen en de wereld om je heen.
2. Emotie: emoties reguleren voor positief gevoel en gedrag voor jezelf en richting anderen.
3. Kunde: zelfvertrouwen en zelfredzaamheid in je eigen kracht.
4. Samen: diversiteit waarderen door zelfkennis, kennis van gedragsstijlen en samenwerken.
5. Communicatie:positieve communicatie on- en offline om met elkaar te verbinden.
6. Creatie: creatief, oplossingsgericht denken in een multimediale wereld.
7. Omgeving: kennis en creatieve opdrachten over democratie, cultuur, waarden en normen, religie, respect, vrijheid, duurzaamheid, armoede, oorlog, eigen waarheid en diversiteit.
Kennis wordt afgewisseld met voelen, ervaren, zien, horen en doen. Meer informatie over de typen opdrachten en niveaus van burgerschap in de methode.

Je hebt makkelijk pratenSchool & Veiligheid, 2016. Doelgroep: PO, VO
Handleiding voor het begeleiden van gesprekken over maatschappelijk gevoelige onderwerpen zoals: vrijheid van meningsuiting, vluchtelingenproblematiek, extremisme en seksuele diversiteit.

Kies 1, leerwerkboek burgerschap (tweede druk)Deviant, 2016. Doelgroep: PRO, VSO, MBO
Methode burgerschap die bestaat uit een leerwerkboek en een digitaal oefen- en toetsprogramma Kies Online. Het leerwerkboek bestaat uit negen thema's: kiezen; samen leven; veiligheid; politiek; werk; geld; media; gezondheid; relaties en seks.
Elk thema bestaat uit vier lessen met korte theorieblokken, voorbeelden en opdrachten, een overzicht van belangrijke woorden en één les met keuzeopdrachten voor het portfolio.
SLO analyse burgerschapsvorming (2017) (pdf, 297 kB)

Krachtbronnen, Creathlon, 2014-2018. Doelgroep: PO 6-8
Geïntegreerde methode burgerschap, levensbeschouwing en sociaal-emotionele ontwikkeling voor de bovenbouw van de basisschool. De materialen voor de midden- en onderbouw zijn nog in ontwikkeling. Er zijn acht thema's ontwikkeld: Eigen kracht, Kracht van Samen, Kracht van de natuur, Kracht van moed, Kracht van delen, Kracht van liefde, Kracht van verandering en Kracht van idealen. Elk thema bestaat uit zes lessen, elk met lesstof voor 1,5 tot 2 uur. Per thema zijn gratis demo's te bekijken van de lessen, het werkboekje en de handleidingen. SLO analyse burgerschapsvorming (2017)

Kwink voor burgerschap en mensenrechten, Kwintessens - College voor de Rechten van de Mens, 2019. Doelgroep: PO 1-8
Leerlijn burgerschap en mensenrechten, voor onder-, midden- en bovenbouw. Volledig online en gratis te downloaden lessen. Totaal 24 lessen, acht lessen per bouw. Thema's: vrijheid en gelijkheid, solidariteit en inspraak, democratische cultuur, identiteit, diversiteit, solidariteit, digitaal samenleven, duurzaamheid, globalisering, technologisch burgerschap en denk- en handelwijzen. Per les vijf stappen:
- start: introductie lesinhoud en activeren kennis;
- uitleg: filmpjes en informatie;
- oefenen: basistechnieken en 21e-eeuwse vaardigheden;
- terugkijken: evaluatie;
- en nu?: burgerschap en mensenrechten ontdekken op school en onderzoeken in de samenleving.

Nederland is van ons allemaal, Ten Brink Uitgevers, 2020. Doelgroep: PO, VO, MBO 
Handboek Burgerschap voor leerkrachten, docenten en andere professionals die met jongeren werken. De VIP-methode (Vrijheid, Identiteit en Participatie) staat centraal en biedt handvatten om met leerlingen op een respectvolle manier in gesprek te gaan over lastige, gevoelige of gepolariseerde sociale en maatschappelijke thema’s. Het zet aan tot dialoog, kritisch denken, inleven in elkaar, zelfreflectie, relativeren en leren van elkaar. Bekijk de website met onder andere de links naar filmpjes etc. bij de lessen.

Overal burgerschap, Educatieve Uitgeversgroep en Map out, 2021. Doelgroep: vmbo bk 1-4
Deze methode is nog in ontwikkeling. Het leerwerkboek voor leerjaar 1 is in concept gereed. Er worden pilotscholen gezocht voor feedback. Het is afgestemd op de voorstellen voor het herziene curriculum. De kern wordt gevormd door de democratische waarden in onze samenleving als individu, in omgang met anderen en in omgang met de samenleving. Op papier en/of digitaal.

Proeftuin LOB, LesLab, 2020. Doelgroep: vmbo, havo, vwo
Methode voor LOB en burgerschap waarmee leerlingen meer over zichzelf en de veranderende wereld ontdekken. Driedeling: leren en studeren, werk en loopbaan, persoonlijke ontwikkeling. Er zijn twee werkboeken voor de onderbouw en twee voor de bovenbouw. Blader door de werkboeken. Of probeer eerst gratis een thema uit.

Qompas voor de klas, Burgerschap en LOB, Qompas, 2020. Doelgroep: vmbo, havo, vwo 
Kant-en-klare interactieve klassikale lessen over LOB en burgerschap en vakoverstijgende projecten rond actuele onderwerpen (zoals: plastic soep, sociale media, discriminatie, mensenrechten (ism Amnesty International). Daarbij staat dialoog centraal. Elke les is voorzien van instructies, een presentatie voor de leerlingen en waar nodig werkbladen om te printen. Het aanbod van LOB en burgerschapslessen wordt continue uitgebreid en geactualiseerd. De lessen zijn gebaseerd op de grote opdrachten van Curriculum.nu en het wetsvoorstel 'Verduidelijking Burgerschapsopdracht in het funderend onderwijs'. Vraag gratis proefaccount aan.

Reflecteren op binnen- en buitenschoolse burgerschapservaringenCED-groep, 2017. Doelgroep: PO 6-8
Waaier (als pdf te downloaden) om, met behulp van reflectie op binnen- en buitenschoolse ervaringen, burgerschapscompetenties te stimuleren. Met tips voor werkvormen en ideeën voor thema's.

Sign of the Times in de klas!Lespakket voor het onderwijs, NieuwWij, 2020. Doelgroep: VO 4-6
Vijf lesvideo's (van ongeveer 20 min.) met bijbehorende werkvormen over democratie, klimaat, religie, ongelijkheid en leiderschap. Bij de werkvormen is aangegeven bij welke  burgerschapsdoelen ze aansluiten: democratie, participatie en/of identiteit.

Spiegelbeeld, Burgerschap voor het jonge kind, De Rijke Leeromgeving, 2018. Doelgroep: PO 1-3 
Lespakket bestaande uit twee delen. In het eerste deel worden de onderwerpen begrijpend luisteren en interactief voorlezen behandeld. In het tweede deel komen in tien hoofdstukken burgerschapsthema’s in (vijf tot tien) lessen aan de orde. Daarbij staat het prentenboek Spiegelbeeld centraal. Bij het lespakket hoort de Kelsey-pop. En kan een kindertheatervoorstelling worden aangevraagd.

StruX- Burgerschap, Boom beroepsonderwijs, 2020, Doelgroep: PRO, VSO-cluster 3, VSO-cluster 4 
Tweede herziene druk van StruX- Ik en de maatschappij. De methode beoogt leerlingen op te leiden naar een zelfstandige plaats in de maatschappij, naar arbeid en als entreeopleiding. Het geeft sturing aan het proces: wie ben ik, wat wil ik en wat kan ik om zo een realistisch zelfbeeld te vormen. De leerlijn voor burgerschap bestaat uit vier delen. Dit titeloverzicht biedt ook informatie over de onderwerpen die daarbij aan de orde komen.

Terra Nova Minimaatschappij, Stichting Terra Nova - Democratisch Design, 2017. ​PO 5-8, VO, MBO
Burgerschapsspel en discussietool om lastige maatschappelijke thema’s naar de belevingswereld van kinderen en jongeren te brengen. Aan de hand van een verhaallijn op een onbewoond eiland discussiëren ze in teams over hun ideale samenleving. Tijdens hun avontuur worden ze uitgedaagd door morele dilemma’s. Ze verkennen wat voor hen ‘juist’ is en wat niet en nemen het heft in eigen handen om hier iets voor te organiseren. Meer info: Facebookpagina. Terra Nova is ook onderzocht in het kader van het door NRO gesubsidieerde project ‘Burgerschapsonderwijs in het voortgezet onderwijs: wat werkt voor wie en waarom?’.

De Vreedzame SchoolCED-groep, 2006-2020. Doelgroep: ​PO 1-8, SBO, peuters, VO
​De Vreedzame School is een programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap.
Beoordeling anti-pestprogramma's.
SLO analyse Burgerschapsvorming in leermiddelen primair onderwijs (2008)
De analyseresultaten van 'De Vreedzame School' zijn te vinden vanaf pagina 35.
Het programma is doorontwikkeld voor voortgezet onderwijs.
In 2020 zijn herziene lesmappen voor het basisonderwijs verschenen. Lees ook meer informatie over de belangrijkste veranderingen.
Voor nieuwkomerskinderen is een speciale leergang ontwikkeld. Voor scholen die (nog) geen vreedzame school zijn, zijn er daarnaast vijf gratis te downloaden lesbrieven gemaakt over: verwelkomen, verdiept kennismaken, een veilige groep, een steentje bijdragen en afscheid nemen.

Week van BurgerschapSamSam, 2019-2020. Doelgroep: PO 5-8.
Jaarlijks wordt in de derde week van mei de Week van Burgerschap georganiseerd door SamSam. Het speciaal voor die week ontwikkelde lespakket is ook los te bestellen door scholen die geen abonnement op SamSam hebben.

Wijs worden, methode filosofie, levensbeschouwing en burgerschapDamon BV, Uitgeverij, 2012-2013. Doelgroep: H 1-3, V 1-3
Methode filosofie, levensbeschouwing en burgerschap. Het zwaartepunt van de methode ligt op verantwoordelijkheid, burgerschap en ethiek.
SLO methodebeschrijving (pdf, 132 kB) (2014)
SLO analyse seksuele diversiteit (2014). De analyseresultaten van Wijs Worden zijn te vinden vanaf pagina 49.
SLO analyse burgerschapsvorming (2017) (pdf, 155 kB)

Wijs worden basisDamon BV, Uitgeverij, 2014-2015. Doelgroep: VMBO-T 1-2, H 1-3
Methode filosofie, levensbeschouwing en burgerschap. Naast levensbeschouwelijke vragen komen ook filosofie en burgerschapsvorming aan de orde.
SLO methodebeschrijving (2016) (pdf, 124 kB)
SLO analyse burgerschapsvorming (2017) (pdf, 155 kB)