Alliantie

30 januari 2020

De Alliantie Burgerschap is een landelijk samenwerkingsverband van scholen (basisonderwijs, vmbo, havo/vwo), kennisinstellingen (o.a. Universiteit van Amsterdam), organisaties uit de onderwijsinfrastructuur (o.a. SLO, KPC groep, CED groep, Vos-ABB) en de Inspectie van het Onderwijs.
De alliantie richt zich op bevordering van sociale en maatschappelijke competenties van leerlingen in het algemeen en burgerschapscompetenties in het bijzonder. Daartoe wordt kennis gedeeld over aanpakken op school en worden resultaten van onderzoek verspreid. In het onderzoek van de Alliantie staat het instrument Burgerschap meten centraal. De Alliantie tracht jaarlijks een conferentie te organiseren.

De Alliantie Burgerschap is gestart in 2006 en heeft sindsdien in twee fasen van vier jaar onderzoek verricht en ontwikkelwerk uitgevoerd op en met scholen voor primair en voortgezet onderwijs. De resultaten zijn opgenomen in de publicatie 'Scholen voor burgerschap; naar een kennisbasis voor burgerschapsonderwijs', in 2010 uitgegeven bij Garant Uitgevers; en in een magazine dat in 2019 is verschenen [zie onder downloads rechts].

Momenteel wordt een derde fase opgestart. Een kerngroep neemt de opstart ter hand. Met regelmaat worden bredere oplopen georganiseerd voor geïnteresseerde partijen.

Partijen die bij de Alliantie betrokken zijn, streven de volgende doelen na in Alliantieverband:

  • Uitwisseling van informatie, kennis en ervaringen.
  • Afstemming en (waar mogelijk en zinvol) koppeling van ontwikkelingsactiviteiten.
  • Afstemming en (waar mogelijk en zinvol) koppeling van evaluatie en onderzoek.
  • Samenwerking in ontsluiting van beschikbare en ontwikkelde kennis, aanpakken en instrumenten.
  • Realisering van de Scholenpanels Burgerschap (een longitudinale, jaarlijkse meting van burgerschapscompetenties van leerlingen in de bovenbouw basisonderwijs en onderbouw voortgezet onderwijs). Geïnteresseerde scholen kunnen hier, onder voorwaarden, zonder kosten aan deelnemen.

Kader vormt hierbij de hernieuwde burgerschapsopdracht die van de zijde van het kabinet is aangekondigd. Ook wordt gestreefd naar een optimale verbinding met de ontwikkelingen vanuit Curriculum.nu.

De Alliantie zal periodiek (3 à 4 keer per jaar) bijeenkomsten beleggen waarin betrokken partijen met elkaar spreken om bovengenoemde doelen te bevorderen. Doorgaans zal een van de participanten een (groter) inhoudelijk thema presenteren. Daarnaast zal vanuit de Alliantie enkele malen per jaar een nieuwsbrief worden verzorgd met informatie over burgerschapsonderwijs.