Jonge kind

17 april 2020

Wat zijn zinvolle doelen om aan te werken in deze laatste periode van het schooljaar als het gaat om je aanbod aan kinderen in groep 1-2?

De PO-Raad heeft een kaart gemaakt die scholen handvatten biedt om het onderwijs op afstand in groep 1 en 2 vorm en inhoud te geven. SLO reikt daarbij suggesties aan voor de prioritering van doelen en de uitgeverijen leveren (methode)specifieke handvatten. Op deze manier willen we onderbouwteams ondersteunen bij het keuzeproces om een passend aanbod voor onderwijs op afstand in te richten dat gericht is op:

  • het stimuleren van de brede ontwikkeling
  • de aansluiting bij onderwijsbehoeften
  • het realiseren van een vloeiende (of soepele) doorstroom naar groep 3

Voor elk onderbouwteam geldt dat het zelf moet bepalen wat haalbaar is en op welke manier dit kan worden vormgegeven binnen de eigen schoolpraktijk, passend bij de onderwijskundige visie van de school. Het is goed om je ervan bewust te zijn dat het aan jullie is om een aanbod van activiteiten voor kleuters te bepalen.

Keuzes in doelen

Op dit moment weten we allemaal dat het niet haalbaar is om op afstand aan alle geplande doelen te werken. Dat is ook niet nodig. Ook is het niet wenselijk niet aangeboden doelen te willen ‘inhalen’. Dat geeft onnodige stress.

Om passende keuzes in doelen te kunnen maken hebben we in kaart gebracht aan welke doelen je de komende periode kunt denken als het gaat om het aanbod voor groep 1 en 2. Daarbij staat de vraag centraal: wat zijn zinvolle doelen in het aanbod om deze periode aan te werken met kleuters?

Uitgangspunt bij de keuze van doelen:

  • Werk zoveel mogelijk aan doelen die aansluiten bij de eigen omgeving van de kleuters (in en om hun huis);
  • die inspelen op de huidige situatie;
  • die bijdragen aan het welbevinden van de kleuters.

Brede ontwikkeling

Daar waar we bij andere leerjaren de focus hebben gelegd op taal en rekenen, hebben we voor de groepen 1-2 uit alle inhoudskaarten van het Jonge Kind (fase 1) een aantal doelen gekozen. Belangrijke criteria hierbij zijn:

  • Welke doelen zijn ook in een thuissituatie te realiseren?
  • Welke doelen spelen in op de huidige situatie, waaronder ontwikkelingsniveaus van kinderen?
  • Welke doelen zijn van het meest relevant voor de doorstroom richting groep 3?

Vervolgens zijn enkele doelen met een praktische suggestie uitgewerkt. De uitwerkingen voor taal en rekenen groep 1-2 vind je in het linkermenu. Een compleet overzicht met doelen uit alle inhoudskaarten kun je rechts downloaden.

In deze periode krijgen ook kleuters op een andere manier onderwijs aangeboden dan zij gewend zijn. Het contact tussen leerkracht en het kind vindt deels plaats via de ouder/verzorger en deels via online kanalen. Gelukkig zijn er veel zinvolle initiatieven ontstaan die leerkrachten ondersteunen bij de inrichting van afstandsonderwijs.

De voorbeelden op de verschillende platforms kunnen inspirerend werken. Besef daarbij wel: less is more. Een ouder/verzorger kan (bijna) nooit de rol van de leerkracht overnemen. En dat hoeft ook niet. Een grote groep ouders is echter wel in staat het kind bij de schoolactiviteiten te ondersteunen, onderneemt met plezier leerzame activiteiten en laat het kind met rust om te spelen.

Voor een kleuter is contact met de leerkracht essentieel voor de ontwikkeling. Een kind ziet en hoort: de juf of meester is mij niet vergeten! Op dit moment is het meest belangrijke dan ook werken aan de relatie tussen leerkracht – kind – ouder. Dat kan op allerlei digitale manieren en door het sturen van een kaartje. Want realiseer het volgende: zonder relatie geen prestatie!