Rekenen-wiskunde: groep 7

26 januari 2021

Bij het combineren van onderwijs thuis en op school kan het lastig zijn het volledige onderwijsprogramma te verzorgen. Denk aan situaties waarbij een leraar afwezig is, een of meer leerlingen thuis moeten blijven of de school tijdelijk dicht is. Wat zijn dan zinvolle doelen om aan te werken als het gaat om het aanbod rekenen-wiskunde in groep 7?

Hoe zorg je ervoor dat leerlingen onderhouden wat ze hebben geleerd, het kunnen toepassen in hun thuissituatie en het plezier in rekenen-wiskunde behouden?

Doelen

De belangrijkste leerdoelen voor de komende periode voor rekenen-wiskunde zijn:

 1. Zet in op onderhoud van eerder geleerde basisvaardigheden. Onderhoud levert succeservaringen op en zorgt voor een stevige basis waar in het vervolg op doorgebouwd kan worden. Houd bij onderstaande doelen het getalbereik aan zoals aangegeven door de methode.
  • Basisbewerkingen optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen met hele getallen (kaal en in contexten): hoofdrekenen (waarbij tussenstappen op papier mogen worden genoteerd), schattend rekenen en schriftelijk rekenen (cijferen of kolomsgewijs rekenen).
  • Memoriseren en onderhoud tafels en deeltafels tot en met 10.
  • Decimale getallen (met verschillend aantal cijfers achter de komma) vergelijken, ordenen, plaatsen op een getallenlijn en afronden. Basisbewerkingen uitvoeren met eenvoudige decimale getallen (kaal en in contexten).
  • Breuken: oefenen met breuken gelijknamig maken en met gelijkwaardige breuken bepalen. Eenvoudige breuken en gemengde getallen vergelijken, ordenen en plaatsen op een getallenlijn.
  • Oefenen met onderlinge relaties tussen decimale getallen, breuken, verhoudingen en percentages.
  • Metriek stelsel: (standaard)maten op volgorde zetten en gegeven meetgetallen in (standaard)maateenheden in elkaar omrekenen.
 1. Zorg voor toepassingen, vooral in de dagelijkse thuissituatie van de leerling.
  • Rekenen met verhoudingen, waaronder schaal, in contextsituaties. Laat leerlingen waar mogelijk zelf een verhoudingstabel construeren.
  • Schatten, meten en wegen van zaken in en om het huis (de inhoud van de eigen kamer, ingrediënten voor de avondmaaltijd, waterverbruik tijdens een douchebeurt, tijdsbesteding aan verschillende zaken gedurende een dag, …).
   Leg de nadruk op het bedenken van de meetaanpak, het vaststellen van de passende maat en het uitvoeren van de meethandelingen.
  • Tijdsduur berekenen tussen gegeven tijdstippen (in uren, minuten en secondes) en data (in dagen).
  • Herkennen, voortzetten en ontwerpen van patronen met symmetrie (lijn-, punt- en/of draaisymmetrie).
  • Plaatsen of objecten lokaliseren op een kaart of plattegrond met een rooster en coördinaten.
 2. Houd rekening met de verschillen tussen leerlingen. Zorg dat een deel van het aanbod gericht is op herhaling of verdieping.
  • Gebruik Passende Perspectieven om keuzes te maken voor leerlingen voor wie aanbod op niveau 1F te moeilijk is.
  • Stel 1S+ doelen voor leerlingen die meer aankunnen dan het aanbod op niveau 1S.

Praktische suggesties bij de doelen

Onderhoud en oefenen

 • Laat leerlingen zelf nakijken en op basis hiervan doelen formuleren. Laat ze zelf nadenken hoe ze deze doelen willen bereiken en wanneer ze daaraan willen werken.
 • Zorg voor voldoende variatie in oefenvormen.
 • Gebruik gerichte oefeningen om bepaalde basisvaardigheden te oefenen. Dit kan bijvoorbeeld met behulp van werkbladen of oefensoftware.
 • Gebruik speelse oefenvormen. In veel gezelschapsspellen en andere spelletjes worden reken-wiskundige vaardigheden gebruikt en toegepast. Op de website Rondje Rekenspel staat veel informatie over spellen en hun reken-wiskundige inhouden.
 • Laat leerlingen ook productief oefenen: geef een bepaald getal (heel getal, decimaal getal, breuk) op en laat de kinderen zelf opgaven verzinnen waarop dat getal het antwoord is. Dit geeft een goed beeld van wat een leerling al beheerst.

Thuis toepassen

 • Laat leerlingen thuis op zoek gaan naar rekenen-wiskunde en dit vastleggen met foto’s of tekeningen. Geef hiervoor gerichte zoekopdrachten, bijvoorbeeld naar procenten of decimale getallen.
 • Op de website Rekenweb staan digitale en downloadbare oefeningen en spellen, voor verschillende reken-wiskundedomeinen.
 • Informatie over rekenapps is te vinden op de website Ouder, Kind & Rekenapps.

Meer verdieping en uitdaging