Rekenen-wiskunde: groep 5-6

8 oktober 2020

Bij het combineren van onderwijs thuis en op school kan het lastig zijn het volledige onderwijsprogramma te verzorgen. Denk aan situaties waarbij een leraar afwezig is, een of meer leerlingen thuis moeten blijven of de school tijdelijk dicht is. Wat zijn dan zinvolle doelen om aan te werken als het gaat om het aanbod rekenen-wiskunde in groep 5 en 6?

Hoe zorg je er voor dat leerlingen onderhouden wat ze hebben geleerd, het kunnen toepassen in hun thuissituatie en het plezier in rekenen-wiskunde behouden?

Doelen

De belangrijkste leerdoelen voor de komende periode voor rekenen-wiskunde zijn:

 1. Zet in op onderhoud van eerder geleerde basisvaardigheden. Onderhoud levert succeservaringen op en zorgt voor een stevige basis waar in het vervolg op doorgebouwd kan worden.

Groep 5

 • Tellen en terugtellen vanaf willekeurige getallen tot duizend, ook met sprongen van 10 en 1000. Getallen vergelijken, ordenen en plaatsen op de getallenlijn.
 • Automatiseren van de vermenigvuldigtafels van 6, 7, 8 en 9. Memoriseren en onderhouden van de overige tafels. Automatiseren van de deeltafels tot en met 10.
 • Optellen en aftrekken met hele getallen tot 1000 (kaal en in contexten): hoofdrekenen (waarbij tussenstappen op papier mogen worden genoteerd), schattend rekenen en schriftelijk rekenen (cijferen of kolomsgewijs rekenen).
 • Vermenigvuldigen en delen (zonder en met rest) met hele getallen tot 1000 (kaal en in contexten): hoofdrekenen (waarbij tussenstappen op papier mogen worden genoteerd) en schattend rekenen.
 • Optellen en aftrekken met geld: hoofdrekenen, schattend rekenen en schriftelijk rekenen. Schattend vermenigvuldigen met geld (heel getal maal geldbedrag).
 • Metriek stelsel: (standaard) lengtematen op volgorde zetten en gegeven meetgetallen (lengte) in (standaard) maateenheden in elkaar omrekenen.

Groep 6

 • Tellen en terugtellen met sprongen vanaf willekeurige getallen tot 100.000. Getallen vergelijken, ordenen, plaatsen op de getallenlijn en afronden.
 • Memoriseren en onderhouden van de vermenigvuldigtafels en de deeltafels tot en met 10.
 • Optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen (zonder en met rest) met hele getallen tot 10.000 en met geld (kaal en in contexten): hoofdrekenen (waarbij tussenstappen op papier mogen worden genoteerd), schattend rekenen en schriftelijk rekenen (cijferen of kolomsgewijs rekenen).
 • Breuken aanvullen tot 1 (kaal en in contexten). Deel van een hoeveelheid nemen in contexten.
 • Oefenen met onderlinge relaties tussen breuken en verhoudingen.
 • Metriek stelsel: (standaard) lengtematen op volgorde zetten en gegeven meetgetallen van lengte in (standaard) maateenheden in elkaar omrekenen.
 1. Zorg voor toepassingen, vooral in de dagelijkse thuissituatie van de leerling.

Groep 5 en 6

 • Eenvoudige verhoudingsproblemen in contexten oplossen, bijvoorbeeld met een verhoudingstabel.
 • Betekenis kunnen geven aan de bewerking vermenigvuldigen in concrete situaties, herkennen van vermenigvuldigstructuren (eierdozen, muurtegels, ….).
 • Meten van lengte en hoogte van zaken in en om het huis (de afstand tussen twee lantaarnpalen, de voordeur, een tafel, een pen, een paperclip, …). Laat leerlingen nadenken over de maat: meten ze iets tot op de meter, decimeter, centimeter of millimeter nauwkeurig?
  Afmeten en aflezen van hoeveelheden in een maatbeker.
 • Op een digitale en een analoge klok tijden aflezen, noteren en in elkaar omzetten.
 • Met behulp van een kaart of plattegrond een route beschrijven.
 • Een bouwplaat ontwerpen van een eenvoudig object (dobbelsteen, balkvormig doosje, …)
 • Een ruimtelijk object construeren met behulp van een bouwplaat of op basis van een complex stappenplan (met bijvoorbeeld Lego of Knexx).
 • Informatie aflezen en interpreteren vanuit tabellen en vanaf grafieken en diagrammen.

Praktische suggesties bij de doelen rekenen-wiskunde groep 5-6

Houd rekening met de verschillen tussen leerlingen. Vrijwel alle leerlingen in groep 5 en 6 hebben baat bij herhaling en onderhoud. Daarnaast hebben sommige leerlingen behoefte aan extra uitdaging.

Onderhoud en oefenen

 • Laat leerlingen zelf nakijken en op basis hiervan doelen formuleren. Laat ze zelf nadenken hoe ze deze doelen willen bereiken en wanneer ze daaraan willen werken.
 • Zorg voor voldoende variatie in oefenvormen.
 • Gebruik gerichte oefeningen om bepaalde basisvaardigheden te oefenen. Dit kan bijvoorbeeld met behulp van werkbladen of oefensoftware.
 • Gebruik speelse oefenvormen. In veel gezelschapsspellen en andere spelletjes worden reken-wiskundige vaardigheden gebruikt en toegepast. Op de website Rondje Rekenspel staat veel informatie over spellen en hun reken-wiskundige inhouden.
 • Laat leerlingen ook productief oefenen: geef een bepaald getal op en laat de kinderen zelf opgaven verzinnen waarop dat getal het antwoord is. Dit geeft een goed beeld van wat een leerling al beheerst.

Thuis toepassen

 • Laat leerlingen thuis op zoek gaan naar rekenen-wiskunde en dit vastleggen met foto’s of tekeningen. Geef hiervoor gerichte zoekopdrachten, bijvoorbeeld naar vermenigvuldigen (groep 5) of breuken (groep 6).
 • Op de website Rekenweb staan digitale en downloadbare oefeningen en spellen, voor verschillende reken-wiskundedomeinen.
 • Informatie over rekenapps is te vinden op de website Ouder, Kind & Rekenapps

Meer verdieping en uitdaging