Victor Schmidt


Victor Schmidt is werkzaam bij de afdeling voortgezet onderwijs als curriculumontwikkelaar rekenen/wiskunde en informatica. Tot zijn werkterrein horen onder andere de totstandkoming van formele documenten omtrent rekenen voor het voortgezet onderwijs en diverse projecten rondom het Referentiekader Rekenen. Bovendien doet hij een aantal projecten op het gebied van wiskundeonderwijs in vmbo. Ook is hij betrokken bij het programma actualisatie kerndoelen en examenprogramma's.

Victor heeft in het verleden bijgedragen aan de ontwikkeling van een nieuw vak informatietechnologie voor de theoretische leerweg van het vmbo en de invoering van een nieuw examenprogramma informatica in havo en vwo.