Probleemoplossen

23 juni 2020

Het kunnen oplossen van min of meer complexe problemen met behulp van rekenen en wiskunde is een belangrijke vaardigheid in de tegenwoordige tijd. Om dergelijke problemen te kunnen oplossen is het noodzakelijk de onderliggende reken/wiskundevaardigheden te beheersen. Daarnaast moet de probleemoplosser ook een probleem kunnen doorgronden, bijpassende reken/wiskundige handelingen kunnen identificeren, bepalen welke gegevens noodzakelijk zijn en uitkomsten van berekeningen kunnen herleiden tot een oplossing van het probleem. Hier tref je documenten aan die hier nader op in gaan.

geselecteerde documenten

De volgende documenten helpen je verder op weg rond dit thema:

De toekomst telt

Dit rapport is interessant voor leerkrachten in het basisonderwijs en docenten rekenen-wiskunde, voor materiaalontwikkelaars, voor leerplanontwikkelaars en lerarenopleiders. De vraag die in het rapport centraal staat, is wat relevante, toekomstgerichte reken- en wiskundedoelen zijn voor leerlingen in het funderend onderwijs. Welke reken- en wiskundebagage moeten leerlingen in deze fase verwerven, als bijdrage aan de voorbereiding op hun toekomstige beroep en op hun rol als burger in een informatiesamenleving? Speciaal is gekeken naar de invloed van technologische ontwikkelingen en 21st century skills.

Denken & doen: wiskunde op de havo en vwo per 2015

Deze publicatie is van belang voor docenten wiskunde op havo en vwo, voor lerarenopleiders, materiaalontwikkelaars, leerplanontwikkelaars. Het is het eindrapport van de vernieuwingscommissie wiskunde, met daarin conclusies, aanbevelingen, vermelding van de voorgestelde examenprogramma's wiskunde A, B, C, en D en verantwoording van keuzen door de commissie. Het rapport vormt vanaf 2015 leidraad voor het wiskundeonderwijs in havo en vwo. Andere documenten van de vernieuwingscommissie staan op www.ctwo.nl.

Leerplankundige analyse van PISA-trends

Deze leerplankundige analyse beschrijft de resultaten van PISA in de periode 2003-2009. In die periode laten de PISA-resultaten een dalende lijn zien - zowel absoluut (gemiddelde scores) als relatief (positie op de internationale ranglijst) - in prestaties van Nederlandse leerlingen voor wiskunde en deels ook voor leesvaardigheid en natuurwetenschappen. Naar aanleiding hiervan heeft de directie Voortgezet Onderwijs van OCW SLO gevraagd een analyse van de PISA-uitkomsten uit te voeren waarin deze daling vanuit leerplankundig perspectief verklaard wordt.

contactpersoon

Victor Schmidt