Formatief evalueren: de leerontwikkeling centraal bij rekenen en wiskunde

17 juni 2020

Wat is formatief evalueren?

Formatief evalueren betreft alle activiteiten die leerlingen én leraar uitvoeren om de leeractiviteiten van leerlingen in kaart te brengen, te interpreteren en te gebruiken om betere beslissingen te maken over vervolgstappen (Black & Wiliam, 1998). Formatief evalueren heeft dus als primair doel om leerlingen inzicht te geven in hun eigen leerproces en onderwijs op maat te geven (o.a. Hattie & Timperley, 2007; Sluijsmans e.a., 2013; William & Leahy, 2015).

Goed inzicht hebben in het leerproces betekent voor zowel leraren als leerlingen dat zij:

  • helder hebben waar zij naartoe werken (feed up);
  • een goed beeld hebben van waar zij staan (feedback);
  • met gerichte instructie en feedback (nog) niet behaalde doelstellingen kunnen bereiken (feedforward).

FE vanuit leraar en leerling
Vanuit de leraar bekeken                       Vanuit de leerling bekeken

Als leraar begeleid je het leerproces van leerlingen en integreer je feedback in iedere fase van het onderwijsleerproces, waarbij leerlingen een actieve rol hebben om te laten zien waar ze staan, waarbij ze fouten mogen maken én waarbij ze kunnen laten zien hoe zij zich hebben ontwikkeld.

Het volgende filmpje geeft in nog geen twee minuten weer, waar het bij formatief evalueren, ofwel formative assessment in de kern om gaat.


Lees meer over formatieve evaluatie.

Formatieve evaluatie in het reken- en wiskundeonderwijs

Formatief evalueren en meer eigenaarschap en verantwoordelijkheid van leerlingen voor hun leren gaan hand in hand. Immers als leerlingen meer zicht hebben op hun leerdoelen, en op waar ze staan en wat ze zelf kunnen doen om verder te komen, zijn ze minder afhankelijk van de leraar of docent. Zo kunnen ze meer zelf sturen. Veel leraren en docenten willen meer aansluiten bij de individuele leerbehoeftes van hun leerlingen. Formatief evalueren biedt daarvoor mogelijkheden.

Maar hoe doe je dat in je dagelijkse reken- en wiskundelessen? Waar gaat het dan om, welke werkvormen zijn er die formatief evalueren ondersteunen en stimuleren? En hoe kun je leerlingen hierbij begeleiden?

Op deze website vind je inspirerende voorbeelden, achtergrondinformatie en uitwerkingen hoe je formatieve evaluatie in kunt zetten binnen het reken-wiskundeonderwijs op de basisschool en het schoolvak Wiskunde op het voortgezet onderwijs.

contactpersoon

Victor Schmidt