Indeling in categorieën

1 april 2021

Taal is een instrument waarmee we communiceren over onze ervaringen met de wereld om ons heen. Die communicatie krijgt concreet vorm in teksten, zowel mondeling als schriftelijk. Daarbinnen is Literatuur een bijzondere tekstsoort. Deze teksten zijn opgebouwd uit respectievelijk woordgroepen en zinnen, woorden en klanken/letters.

In onderstaand schema stellen we taal en taalgebruik voor als een reeks van vijf steeds kleiner wordende concentrische cirkels: beginnend bij Taal en communicatie via Teksten/Literatuur naar de steeds kleiner wordende bouwstenen Woordgroepen en zinnen, Woorden en tenslotte Klanken/letters.

Figuur klanken/letters

Daarnaast onderscheiden we nog vier andere categorieën die elk op hun eigen manier samenhangen met de vijf cirkels van taal en taalgebruik:

  • Schriftconventies
  • Betekenis
  • Taal en maatschappij
  • Taalleerproces