Verantwoording begrippenlijst taalbeschouwing

1 april 2021

Voor het samenstellen van deze begrippenlijst is het Domein 4 van het Referentiekader Taal als basisdocument genomen. Ter aanvulling hierop hebben we geput uit de omschrijvingen in de andere domeinen van het RKT:

  1. Mondelinge taalvaardigheid
  2. Lezen
  3. Schrijven

In die omschrijvingen komen begrippen over taal en taalgebruik voor die niet in de begrippenlijst zijn opgenomen.

Verder hebben we het project NTC- Leerlijnen voor het onderwijs Nederlands in het buitenland gebruikt (Hoogeveen, Bonset, Bijlhout & De Mulder, 2018) en de Vlaamse begrippenlijst (Ministerie van Onderwijs en Vorming in Vlaanderen, 2012).

Ten slotte hebben we ook nog de volgende bronnen geraadpleegd:

  • kerndoelen po en vo onderbouw
  • de opbrengsten van Curriculum.nu
  • bestaande leermiddelen

Conceptversies van de begrippenlijst legden we in een enquête voor aan 150 leraren po en vo en via een expertmeeting aan een groep van acht deskundigen op het gebied van kennis over taal en taalgebruik.