Vakvernieuwing aardrijkskunde

2 juni 2021

Vmbo

Vanaf schooljaar 2013-2014 is een nieuw examenprogramma aardrijkskunde voor het vmbo van kracht. 
Doel van het programma is de leerlingen een wereldbeeld bij te brengen. Aardrijkskunde wil de relatie tussen mens en natuur verhelderen en een bijdrage leveren aan burgerschap. Het nieuwe programma kenmerkt zich door een balans tussen sociale en fysische onderwerpen. Daarnaast is er aandacht voor de eigen leefomgeving en het uitvoeren van kleine aardrijkskundige onderzoeken. 

Havo en vwo

In 2015 zijn nieuwe syllabi en een nieuwe handreiking voor het schoolexamen verschenen. Deze hebben betrekking op het vernieuwde examenprogramma dat vanaf schooljaar 2017-2018 van kracht is.
De vernieuwing heeft met name betrekking op het domein D (voor havo is dat ontwikkelingsland en voor vwo gebied). Voor havo is gekozen voor (het ontwikkelingsland) Brazilië. Voor vwo is gekozen voor (het gebied) Zuid- Amerika. Daarnaast is er meer aandacht voor GEO-ICT toepassingen en onderzoeksopdrachten.
Het examenprogramma aardrijkskunde voor het vmbo is geheel vernieuwd en per augustus 2013 van start gegaan in het derde leerjaar. Het eerste centrale examen op basis van dit nieuwe programma is in mei 2015.

geselecteerde documenten

De volgende documenten helpen je verder op weg rond dit thema:

  • Handboek vakdidactiek aardrijkskunde
    Dit handboek is van belang voor lerarenopleiders, leerplanontwikkelaars en docenten aardrijkskunde. Het beoogt aardrijkskundestudenten in opleiding een degelijk vakdidactische fundament aan te reiken op basis waarvan de aardrijkskundelessen gevarieerder worden en een hoog leerrendement krijgen.
  • Handreiking schoolexamen aardrijkskunde havo/vwo
    Deze handreiking (opdrachtgever: OCW) is bedoeld voor leraren aardrijkskunde in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs, curriculumontwikkelaars en schoolleiders. De handreiking voor het schoolexamen hoort bij de vernieuwingen die in 2007 zijn ingegaan in de Tweede Fase van het voortgezet onderwijs.
  • Vakdossier Aardrijkskunde. Stand van zaken in de tweede fase
    Deze publicatie is bedoeld voor beleidsmakers, docenten aardrijkskunde, leerplanontwikkelaars en schoolleiders. In dit vakdossier staan de ervaringen met het nieuwe examenprogramma centraal. Hiervoor zijn gesprekken gevoerd met een aantal vakdeskundigen.

contactpersoon

57

contactpersoon

5