Leerplankaders

11 oktober 2023

Op deze pagina vind je informatie die verband houdt met de leerplankaders voor kunstzinnige oriëntatie en voor cultuuronderwijs.

Het leerplankader kunstzinnige oriëntatie en 'Cultuur in de Spiegel in de praktijk, een leerplankader voor cultuuronderwijs' bieden scholen en educatieve instellingen houvast bij de invulling en borging van het curriculum voor de kunst- en cultuurvakken.

In het leerplankader kunstzinnige oriëntatie zijn competenties met betrekking tot het creatieve proces uitgewerkt in leerlijnen voor beeldend, dans, drama, muziek (de kunstzinnige vakdisciplines) en voor cultureel erfgoed. De leerlijnen laten de opbouw van deze competenties zien. Leidend voor het leerplankader kunstzinnige oriëntatie zijn de preambule, de karakteristiek en de kerndoelen van het leergebied kunstzinnige oriëntatie in het primair onderwijs. Ook de thema's samenhang en de 21e eeuwse vaardigheden komen in dit leerplankader aan de orde. Het creatieve proces, waarbij het gaat over oriënteren, onderzoeken, uitvoeren, evalueren en reflecteren, vormt de rode draad in de leerlijnen.

Het leerplankader cultuuronderwijs is een handreiking om het theoretisch kader voor cultuuronderwijs (Cultuur in de Spiegel) naar de onderwijspraktijk in het primair en voortgezet onderwijs te vertalen. Het leerplankader biedt een structuur en een gemeenschappelijke taal waarmee cultuuronderwijs schoolbreed en in een doorlopende leerlijn kan worden ingericht en vormgegeven. Met behulp van dit kader kunnen leraren met elkaar keuzes maken voor de inhoud van hun onderwijs.

De leerplankaders bieden een richtinggevende beschrijving en vormen het uitgangspunt voor nadere concretiseringen in de vorm van handreikingen. In het leerplankader kunstzinnige oriëntatie zijn er specifieke handreikingen voor leerkrachten, medewerkers van culturele instellingen, schoolleiders, pabo's en leerkrachten die lesgeven aan leerlingen met speciale behoeftes.

contactpersoon po

Moniek Warmer 270

contactpersoon vo

Pascal Marsman 270