BSM en LO2

12 december 2019

BSM staat voor Bewegen, Sport en Maatschappij en is een examenvak op havo/vwo. LO2 staat voor Lichamelijke Opvoeding 2 en is een examenvak op het vmbo-GL/TL. Je vindt op dit portaal informatie over handreikingen en toetsvoorbeelden.

De werkzaamheden voor BSM en LO2 zijn voortgezet bij de KVLO. Inschrijven op de regionale netwerken kan via KVLO.

BSM bronnen

Handreiking schoolexamens BSM havo/vwo
In augustus 2007 zijn de examenprogramma's opnieuw vastgesteld. In de handreiking BSM vind je alle wettelijke kaders en voorbeelduitwerkingen om je eigen programma voor BSM te ontwikkelen.

BSM Toetsvoorbeelden
In deze publicatie zijn 22 voorbeelden van het beoordelen van praktische opdrachten uitgewerkt.

BSM reader
SLO heeft in 2009 het volledig programma BSM op Twickel College in Hengelo uitgewerkt als voorbeeld voor andere scholen.

BSM toetsvoorbeelden in beeld
SLO heeft tien BSM toetsvoorbeelden in beeld gebracht. De beelden bestaan uit een doorkijkje hoe een praktische opdracht wordt aangeboden in drie deelnameniveaus.

LO2 bronnen

Handreiking schoolexamens LO2 vmbo GL en TL (pdf, 235 kB)
In augustus 2008 zijn de examenprogramma's voor het vmbo vastgesteld. Voor de exameneenheden die met een schoolexamen afgesloten worden, zijn alleen de globaal geformuleerde eindtermen vastgesteld. De scholen hebben daardoor ruimte voor het maken van eigen inhoudelijke keuzes voor de concretisering van die eindtermen. Voor scholen die de geboden ruimte willen benutten, heeft SLO handreikingen gemaakt die docenten ideeën aan de hand doen voor de invulling van de examenprogramma's.

LO2 Toetsvoorbeelden van praktische opdrachten
Met de globalisering van de eindtermen in 2008 hebben scholen veel ruimte om het examenvak LO2 naar eigen behoefte inrichten. Door deze ruimte hebben scholen die LO2 als examenvak aanbieden, behoefte aan concrete toetsvoorbeelden voor zowel praktische als theoretische opdrachten. In deze publicatie zijn alleen voorbeelden van het beoordelen van praktische opdrachten uitgewerkt. Deze bundel is in de afgelopen twee jaren tot stand gekomen in nauwe samenwerking met 46 scholen van de vier regionale LO2-netwerken. Een aantal toetsvoorbeelden is aangereikt vanuit de dagelijkse schoolpraktijk. Andere zijn ontwikkeld door de ontwikkelgroep van vier netwerkcoördinatoren en vervolgens getoetst op bruikbaarheid.

Good practices LO2 in beeld
SLO heeft een aantal good practices LO2 verzameld op dvd. Het gaat om drie voorbeelden van hoe scholen invulling hebben gegeven aan het examenvak LO2 op het vmbo.

contactpersoon

Berend Brouwer