Platforms pro/vso

14 september 2020

Het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs (Lecso) is actief betrokken bij de ontwikkelingen rond Kennis, Professionalisering en Onderzoek voor scholen voor speciaal onderwijs. LECSO informeert en ondersteunt haar leden bij de implementatie van beleid.
Binnen het thema Arbeidstoeleiding houd LECSO zich bezig met het verspreiden en borgen van gezamenlijk ontwikkelde expertise en samenwerkingsvormen en met het stimuleren van samenwerkingen in de regio’s. LECSO:

  • volgt ontwikkelingen rond wetgeving;
  • signaleert problemen;
  • verzamelt praktijkvoorbeelden;
  • denkt mee over leerlijnen, methodieken en toetsontwikkeling en
  • brengt advies uit aan de PO-Raad.

De Sectorraad Praktijkonderwijs is een samenwerkingsverband van ruim 160 praktijkscholen. De Raad zet zich in voor de belangen van het praktijkonderwijs en stuurt het gezamenlijk werken aan onderwijskwaliteit en innovatie aan. Door hun communicatiestructuur wordt informatie gemakkelijk met elkaar gedeeld. En dat is nodig: want samenwerking zorgt ervoor dat praktijkonderwijs werkt!

geselecteerde documenten

De volgende documenten helpen je verder op weg rond dit thema:

  • Wet passend onderwijs
    De wet Passend Onderwijs (2014) is erop gericht om voor alle leerlingen een passend onderwijsaanbod op de juiste plek te verzorgen. Passend onderwijs legt een zorgplicht bij scholen. Dat betekent dat scholen sinds 1 augustus 2014 verantwoordelijk zijn om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een goede onderwijsplek te bieden. Daarvoor werken reguliere en speciale scholen samen in regionale samenwerkingsverbanden.