Arbeidstoeleiding

2 juni 2021

Arbeidstoeleiding binnen het voortgezet speciaal onderwijs (vso)

Sinds 2013 is arbeidstoeleiding één van de wettelijke taken van het voortgezet speciaal onderwijs. Dit is geregeld in de wet Kwaliteit (v)so. Vso-scholen worden geacht om leerlingen die geen startkwalificatie kunnen behalen toe te leiden naar een duurzame plek op de arbeidsmarkt. Deze leerlingen krijgen onderwijs in het uitstroomprofiel arbeid. Dit uitstroomprofiel kent geen kwalificatieplicht.
Het onderwijsprogramma in dit uitstroomprofiel is gebaseerd op kerndoelen voor het vso. Naast de schoolse vakken besteden scholen aandacht aan leergebiedoverstijgende thema's en aan de kerndoelen ter voorbereiding op arbeid.

Arbeidstoeleiding binnen het praktijkonderwijs (pro)

Het praktijkonderwijs is in 1998 ontstaan toen de leerwegen in het vmbo werden ingevoerd. Dit type onderwijs is voor leerlingen die niet in staat zijn om een regulier vmbo-diploma te behalen. Het heeft tot taak leerlingen toe te leiden naar een plek op de arbeidsmarkt.

Het programma van het praktijkonderwijs is erop gericht dat leerlingen zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren in wonen, werken, vrije tijd en burgerschap. Daarbij gelden de kerndoelen voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs als na te streven doelen.

Met behulp van onderstaande documenten kan je je verder verdiepen in de vormgeving van de arbeidstoeleiding in het vso en pro.

geselecteerde documenten

De volgende documenten helpen je verder op weg rond dit thema:

  • De stage als leer- en werkomgeving: uitstroomprofiel arbeidsmarkt
    Deze publicatie kan vso-scholen ondersteunen bij de inhoudelijke en onderwijskundige vormgeving en ontwikkeling van stages in het arbeidsmarktgerichte uitstroomprofiel. Inhoudelijk wordt daarbij aangesloten bij de handreiking “Bouwstenen voor het vso, uitstroomprofiel Arbeid”.
  • Bouwstenen voor het vso: uitstroomprofiel arbeid
    De Wet kwaliteit (voortgezet) speciaal onderwijs legt de taak van scholen voor voortgezet speciaal onderwijs (vso-scholen) vast: het onderwijs inrichten in één of meer uitstroomprofielen, te weten vervolgonderwijs, arbeid en dagbesteding. In deze notitie worden, naast een inhoudelijk kader, tips en suggesties aan de hand gedaan om het uitstroomprofiel Arbeid verder vorm te geven.
  • Bewijzen, certificeren en kwalificeren in praktijkonderwijs: een bijdrage tot visievorming
    In deze publicatie staan drie vormen centraal, waarmee de leerling opbrengsten van leren en ontwikkeling -ter afsluiting van het Praktijkonderwijs- in beeld kan brengen: het bewijs, het certificaat en de kwalificatie. Er wordt ingegaan op de civiele waarde ervan, de inhoud, de wijze van beoordelen en de rollen, taken en verantwoordelijkheden van de betrokken actoren...