Sterk beroepsonderwijs

22 maart 2022

Onder de noemer ‘Sterk beroepsonderwijs’ wordt gewerkt aan een leerweg die gemengde leerweg (GL) en de theoretische leerweg (TL) samenbrengt. SLO voert een aantal leerplankundige activiteiten uit ten behoeve van die samenvoeging in samenwerking met VO-raad, SPV, Platform-TL en OCW. We beschrijven verschijningsvormen en de bijbehorende succesfactoren van praktijkgericht onderwijs in vmbo gl/tl, en nemen de doorstroom naar vervolgopleiding onder de loep. Keuzemogelijkheden voor de leerlingen en voor de scholen zijn hierin elementair.

aanpak/werkwijze (analyse, ontwerp en evaluatie)

 • Doorgaande ondersteuning van de werkgroep die adviseert over de kaders voor het praktijkgerichte onderwijs binnen een nieuwe leerweg die de gl en tl samenbrengt. Meer specifiek zal het advies dat eind december aan OCW is aangeboden verder worden uitgewerkt en verfijnd.
 • Analyses voor een aantal nader te bepalen avo-vakken waarin duidelijk wordt welke onderdelen van de vakken relevant zijn voor:
  • doorstroom naar havo;
  • doorstroom naar het mbo;
  • samenhang met de beroepsgerichte vakken.

externe afstemming en samenwerking

 • Ministerie van OCW
 • Platform theoretische leerweg
 • Stichting platforms vmbo
 • VO-raad
 • CvTE
 • Cito
 • Mbo-raad
 • AOC-raad
 • VVVO
 • LAKS