Vernieuwing beroepsgericht en praktisch onderwijs

22 maart 2022

Sterk beroepsonderwijs staat in het middelpunt van de belangstelling. Het overheidsprogramma Sterk Beroepsonderwijs richt zich onder meer op de nieuwe leerweg in het vmbo en een flexibeler aansluiting en doorstroom tussen vmbo en mbo.

Daarnaast werkt SLO met partners en scholen aan de vernieuwing van de beroepsgerichte vakken in het vmbo. Het werk aan deze vernieuwing levert nieuwe leerplankundige inzichten op, die ook van belang zijn voor de actualisering van de landelijke onderwijsdoelen in andere sectoren.

Vernieuwing van de examenprogramma's voor het vmbo

Scholen zijn in 2016 of 2017 begonnen met het implementeren van de nieuw ontworpen beroepsgerichte examenprogramma's voor het vmbo. De opbouw van deze programma's wijkt echt af van wat tot dan toe gebruikelijk was in het vmbo en de tweede fase van het voortgezet onderwijs.

Ze bestaan uit een kern, een beroepsgericht profielvak en beroepsgerichte keuzevakken. Leerlingen hebben binnen het beroepsgerichte deel van het curriculum meer keuzemogelijkheden gekregen. Loopbaanontwikkeling en -begeleiding (LOB) is met de vernieuwing van de deze programma's een rode draad geworden in de opleiding van de leerlingen. Nieuw voor leerlingen, maar ook nieuw voor scholen.

SLO volgt de ontwikkeling en ondersteunt scholen bij het 'doorvertalen' van de examenprogramma's in onderwijsprogramma's voor hun leerlingen waarin de nieuwe mogelijkheden goed tot hun recht komen.

Doorgaande vernieuwing: Sterk beroepsonderwijs

Voortbouwend op de vernieuwing voor de beroepsgerichte vakken is gestart met het project Sterk Beroepsonderwijs. SLO is betrokken bij een van de programmalijnen van dit landelijke project: 'De Nieuwe Leerweg'.

In 'De Nieuwe Leerweg' worden de gemengde leerweg (gl) en theoretische leerweg (tl) samengevoegd en volgen alle leerlingen een praktijkgericht programma ongeacht hun doorstroomwensen naar havo of mbo. Bij de inrichting van de nieuwe leerweg kijken we goed naar de opbrengsten van en ervaringen met de vernieuwing van de beroepsgerichte vakken voor het vmbo. Ook de ontwikkelingen binnen actualisatie kerndoelen en examenprogramma’s nemen we mee.

Scholen, instellingen en bedrijven zijn en worden nauw bij de ontwikkelingen betrokken via een klankbordgroep, een begeleidingscommissie en, vanaf eind 2020, een uitgebreide pilot. Samen ontwikkelen we de nieuwe leerweg en de daarbij horende praktijkgerichte programma’s.