Herziening van de landelijke onderwijsdoelen

1 juni 2021

In teams per vak/leergebied werken leraren, lerarenopleiders/vakdidactici en (curriculum)experts vanaf januari 2021 verder aan de herziening van het landelijk curriculum. Dit doen ze op basis van de bouwstenen die in 2019 zijn opgeleverd. In één jaar ontwikkelen zij voor po en onderbouw-vo de bouwstenen tot conceptkerndoelen. Voor de bovenbouw wordt vanaf 2021 gewerkt aan herziening van de examenprogramma’s. Een herzien landelijk curriculum moet leiden tot minder overladenheid en meer samenhang tussen leergebieden en vakken.

Rol van SLO

Het ministerie van OCW heeft SLO gevraagd de vervolgfase in de herziening van de kerndoelen en de eindexamenprogramma’s vorm te geven. Wij doen dit op basis van werkopdrachten van de door het ministerie van OCW ingestelde wetenschappelijke curriculumcommissie. SLO initieert en ondersteunt de teams van leraren, lerarenopleiders/vakdidactici en curriculumexperts. Op deze manier werken we samen verder aan de herziening van het curriculum.​​​

Start kerndoelenteams

De wetenschappelijke curriculumcommissie adviseert allereerst het ministerie van OCW over de in 2019 opgeleverde bouwstenen en adviseert SLO over de werkopdracht voor het vervolgtraject.

In januari 2021 starten deze teams van leraren, lerarenopleiders/vakdidactici en curriculumexperts van SLO met de ontwikkeling van conceptkerndoelen op basis van de werkopdracht. Tijdens de ontwikkeling van de conceptdoelen betrekken de teams natuurlijk ook anderen, waaronder vakinhoudelijke verenigingen, schoolleiders, leerlingen, vertegenwoordigende partijen, vakexperts en toets- en leermiddelenmakers. De wetenschappelijke curriculumcommissie toetst de conceptdoelen vervolgens aan de doelen van het curriculumtraject. Daarna proberen de scholen de conceptkerndoelen uit.

Pilots

In de schooljaren 2021/22 en 2022/23 voeren scholen pilots uit die de uitvoerbaarheid van het curriculum toetsen. Ook evalueren zij of het herziene curriculum bijdraagt aan minder overladenheid en meer samenhang. De resultaten worden vervolgens aangeboden aan de minister. De Tweede Kamer stelt uiteindelijk de nieuwe landelijke kerndoelen vast.

Bovenbouw

Vanaf 2021 gaat ook de herziening van de eindexamenprogramma’s van de bovenbouw van het voortgezet onderwijs van start. Teams gaan met de betrokkenheid van leraren, curriculumexperts en scholen aan de slag met de ontwikkeling van concept-eindexamenprogramma’s op basis van een werkopdracht van het ministerie van OCW. Dat gebeurt stapsgewijs, te beginnen bij de vakken Nederlands, moderne vreemde talen (MVT),  wiskunde en bèta-vmbo.

De concepteindexamenprogramma’s worden vervolgens ter advisering aan de wetenschappelijke curriculumcommissie voorgelegd, die ze toetst aan de doelen van het curriculumtraject.

Voor de zomer van 2021 maakt het ministerie van OCW bekend wanneer alle (overige) vakvernieuwingen in de bovenbouw plaatsvinden in de vorm van een meerjarenplan.

Deelnemen?

Wilt u samen met ons werken aan de herziening van het landelijk curriculum? Meld u dan op de website van Curriculum.nu aan.