Herziening van de landelijke onderwijsdoelen

24 juni 2020

Binnen Curriculum.nu hebben leraren, schoolleiders en scholen samen met wetenschappers, vakverenigingen, curriculumexperts en diverse andere betrokkenen de afgelopen jaren samengewerkt aan de herziening van het curriculum. De belangrijkste vragen daarbij waren: wat moeten de leerlingen in de toekomst kennen en kunnen? En hoe zorgen we ervoor dat het curriculum aansluit bij de behoeften van de samenleving en van het onderwijs zelf? Curriculum.nu werd in 2017 ingesteld door de minister van OCW omdat het huidige curriculum te versnipperd, te vol en op onderdelen verouderd is: de kerndoelen en eindtermen zijn al bijna 15 jaar niet opnieuw bekeken. Ook sluiten het basis- en voorgezet onderwijs onvoldoende op elkaar aan. Bovendien geven leraren aan dat er bij te veel maatschappelijke problemen naar het onderwijs gekeken wordt. Daarom moeten er in het herziene curriculum duidelijke keuzes worden gemaakt.

Op 10 oktober 2019 overhandigden de negen ontwikkelteams van Curriculum.nu hun voorstellen aan minister Slob van OCW. Die bood de voorstellen op 9 december aan de Tweede Kamer aan, voorzien van een reactie van het kabinet op de voorstellen. Tijdens het VAO op 16 juni jl. heeft de Kamer over de voorstellen en over het vervolgtraject gesproken met de minister en werden er 14 moties ingediend. Op 23 juni vond de stemming over de moties plaats.

SLO verwacht van met ministerie van OCW de opdracht te krijgen het vervolgtraject uit te gaan voeren om te werken aan kerndoelen en eindtermen. SLO gaat dit doen in samenwerking met experts, leraren en scholen.

Meer informatie over de curriculumherziening vind je op www.curriculum.nu.