Bart van der Leeuw


Bart van der Leeuw is leerplanontwikkelaar voor het vakgebied Nederlands, zowel in primair als voortgezet onderwijs. Hij is expert op het gebied van schrijfdidactiek, de rol van taal in onderwijsleerprocessen en genredidactiek. Hij is als inhoudelijk adviseur betrokken bij de landelijke leerplanherziening Curriculum.nu. Namens SLO verzorgt hij de coördinatie van het Platform Taalgericht Vakonderwijs. Bart is lid van de kerngroep 'Taalonderwijs Nederlands van de toekomst' van de Nederlandse Taalunie.