Analyseren van kindvolgsystemen

3 juni 2021

Sinds 2013 brengt SLO in kaart welke aanbodsdoelen vóórkomen in (veel gebruikte) kindvolgsystemen voor jonge kinderen. Dit ook in opdracht van het ministerie van OCW. Bij deze analyses richt SLO zich op de doelen voor taal, rekenen-wiskunde, sociaal-emotioneel en bewegingsonderwijs*.

Objectieve analyse

SLO wil met de analyse een objectief beeld geven. Daarom wordt elk kindvolgsysteem steeds door drie analisten met een onderwijsachtergrond bekeken, voordat wordt bepaald of een doel aanwezig, niet aanwezig of deels aanwezig is in het observatie-instrument. Dat betekent overigens niet dat een instrument niet voldoet als er doelen ontbreken: er kan bewust gekozen zijn om bepaalde doelen wel of niet op te nemen (zie hiervoor de toelichting van de uitgever).

Rapportage in drie delen

Iedere rapportage bestaat uit drie delen. In het eerste deel geeft de uitgever een reactie op de uitgevoerde analyse en op de rapportage van de analyse. Het tweede deel is een objectieve beschrijving van het observatie-instrument. In het derde deel worden de analyseresultaten in tabelvorm weergegeven met een eventuele toelichting op de analyseresultaten.

Alle analyserapportages worden op dezelfde wijze weergegeven en worden gepresenteerd in twee pagina's: 'kindvolgsystemen voor peuters' en 'kindvolgsystemen voor kleuters (groep 1-2)'.

* Vanaf 2021 worden observatie-instrumenten ook geanalyseerd op het leergebied bewegingsonderwijs.