Rekenen met jonge kinderen

11 december 2019

SLO heeft de afgelopen jaren verschillende publicaties uitgebracht op het gebied van Rekenen met jonge kinderen.

Inhoudskaarten Rekenen-wiskunde

Net als voor andere leergebieden is de inhoud voor rekenen-wiskunde in kaart gebracht. Voor zowel kleuters (groep 1, 2 (3)) als voor de voorschoolse situatie is een overzicht gemaakt van het mogelijke aanbod bij rekenen-wiskunde in de vorm van aanbodsdoelen.

Downloads:

Rekenen in Sesamstraat

Dit boekje bevat een beschrijving van 26 filmpjes van Sesamstraat waarin rekenen op een mooie manier in beeld wordt gebracht. Primair zijn de filmpjes uit Sesamstraat bedoeld voor thuisgebruik, ze lenen zich echter ook voor gebruik in groep 1, 2 en 3 van de basisschool. Elke beschrijving geeft aan welke rekeninhouden en begrippen in het filmpje aan de orde komen. Verder worden één of meer suggesties gegeven van activiteiten die met de kinderen gedaan zouden kunnen worden.

Download:

Spel in de rekenles : Beschrijving van spellen ter ondersteuning van het rekenen in het basisonderwijs

Compilatie van 37 spelbeschrijvingen die eerder gepubliceerd zijn in het rekentijdschrift Volgens Bartjens. De rekenspellen zijn afwisselend geschikt voor de onderbouw, de middenbouw en de bovenbouw. De rekeninhouden die aan de orde komen betreffen getalbegrip, bewerkingen, meetkunde en logisch denken en redeneren. In sommige spellen ligt de nadruk op het verkennen van een rekeninhoud, bij andere spellen gaat het om het oefenen van bepaalde basisvaardigheden en weer andere spellen vragen om het toepassen van inzichten, strategieën, kennis en vaardigheden.

Download:

Als kleuters leren tellen : Peilen en stimuleren van getalbegrip bij jonge kinderen

Als kleuters leren tellen... bevat achtergrondinformatie over tellen en getalbegrip en over het voeren van peilingsgesprekjes met jonge kinderen. Daarnaast worden bij de verschillende spelletjes suggesties voor het stellen van vragen, doen van interventies en bieden van extra hulp gegeven. Verder zijn er observatieformulieren, waarbij ook wordt aangegeven wat kinderen moeten kunnen om in groep 3 met vertrouwen aan het rekenonderwijs uit de rekenmethode deel te kunnen nemen.

Peilen in plaats van toetsen

In groep 1 en 2 bieden leerkrachten via allerlei rijke activiteiten de kinderen ondersteuning bij het verwerven van nieuwe inzichten, kennis en vaardigheden op het gebied van tellen en getalbegrip. Maar hoe weet je waar kinderen in hun ontwikkeling zijn en waarop je kunt aansluiten? En hoe weet je of de ontwikkeling naar wens verloopt? Zowel in een meer vraaggestuurde- als aanbodgerichte ondersteuning wil je die ontwikkeling kunnen volgen om vervolgens interventies zo goed mogelijk te kunnen afstemmen op het niveau van de leerling. 
Met de spelletjes uit deze publicatie kan de leerkracht van groep 1/2 op een speelse en natuurlijke wijze bij kinderen peilen wat ze begrijpen, kunnen en weten op het gebied van tellen en getalbegrip. Ook krijgt ze informatie over hoe het kind denkt en redeneert. Daarom zijn de peilingsspelletjes een aanvulling op of alternatief voor toetsen op het gebied van getalbegrip bij kleuters.

Van groep 2 naar groep 3

In scholen waar vanaf groep 3 kinderen klassikaal uit een rekenmethode gaan werken, zijn de peilingsspelletjes halverwege groep 2 in te zetten voor kinderen waarbij de leerkracht twijfelt over het niveau. Ze krijgt een beeld van de ontwikkeling van het kind en kan nog extra aandacht geven. Immers, kinderen die met een achterstand in groep 3 gaan deelnemen aan het klassikale onderwijs uit de rekenmethode, lopen die achterstand haast niet meer in. Het gaat er niet om, deze 'risicoleerlingen' klaar te stomen voor groep 3, maar wel om hen optimale kansen te bieden. Als kleuters leren tellen... biedt daarvoor mogelijkheden.

Download:

Rekenspelletjes voor kleuters : stimuleren van de rekenontwikkeling van jonge kinderen

In deze publicatie zijn 25 spelbeschrijvingen opgenomen van spelletjes die de ontwikkeling van jonge kinderen stimuleren op, met name het gebied van rekenen, spel en executieve vaardigheden. Daarbij

komen onderwerpen uit verschillende domeinen van rekenen-wiskunde in het basisonderwijs aan de orde, zoals getalbegrip, bewerkingen, meetkunde en logisch denken/redeneren.

Download:

Bouw en doe je mee? rekenen en wiskunde stimuleren in de context van constructieve activiteiten en alledaagse activiteiten

Dit boekje is bedoeld voor leid(st)ers in de voorschoolse kinderopvang en leerkrachten groep 1/2 in het basisonderwijs. In het leven van alle dag en tijdens hun spel zijn jonge kinderen veelal (onopgemerkt) wiskundig actief. Niet alleen bij het tellen van de bordjes aan tafel, ook als ze aan het spelen zijn met bijvoorbeeld auto's, houten rails of in de zandbank. Al dit spel (en meer) biedt jonge kinderen veel kansen om wiskundige inzichten op te doen en uit te bouwen. Het mag duidelijk zijn dat dit van een leidster/leerkracht inzicht vraagt over de wijze hoe kinderen in de leeftijd van 2 tot 6 jaar nadenken, redeneren en problemen oplossen. Met deze praktijkbrochure en de bijbehorende dvd kunnen leidsters van voorschoolse voorzieningen en leerkrachten groep 1/2 laten ervaren hoe zij vanuit materialen de mogelijke reken-wiskundeontwikkelingen bij het kind kunnen begeleiden en stimuleren. En dan met name het begeleiden en stimuleren van de reken-wiskundeactiviteit bij constructieve en alledaagse activiteiten.

Download: