Ouderbetrokkenheid

3 oktober 2019

De driehoek school-ouders-leerling is cruciaal voor een optimale ontwikkeling van leerlingen. De betrokkenheid van ouders is bevorderlijk voor het leren en welbevinden van leerlingen. Korte lijnen tussen school en ouders en een gedeelde verantwoordelijkheid in de begeleiding van leerlingen is van belang om problemen als onderpresteren, spijbelen en schooluitval te voorkomen. Vooral jongens hebben te maken met deze problemen en een goede begeleiding vanuit school en vanuit thuis is voor hen belangrijk.​

Wat kan de school doen? Hoe doet de school dat?
De school betrekt ouders op actieve wijze bij het onderwijs van hun kind door hen toegang te verschaffen tot relevante onderwijsinformatie en hen de mogelijkheid te bieden inspraak te hebben in het onderwijs van hun kind(eren).

De school zorgt voor adequate en gevarieerde manieren van informatievoorziening voor ouders om hen te informeren over het onderwijs op school in de vorm van bijvoorbeeld (digitale) nieuwsbrieven, e-mailberichten, ouderavonden of informatieavonden.

De school geeft ouders toegang tot de ELO om het schoolwerk van hun kinderen te volgen (prestaties, aan/afwezigheid). Een school zegt hierover het volgende:
"Indien ouders of leerlingen aarzelen om zich direct met het schoolwerk van het kind bezig te houden, wordt aanbevolen om bijvoorbeeld tot de herfstvakantie mee te kijken, en als het dan goed gaat, om het dan geleidelijk los te laten."

De school stimuleert ouders om zitting te nemen in de adviesraad, medezeggenschapsraad of ouderraad.
''De school kent een oudervereniging (waar alle ouders/verzorgers van leerlingen automatisch lid van zijn) en een ouderraad, bestaande uit ongeveer 20 ouders. De ouderraad organiseert op eigen initiatief activiteiten voor ouders.''

Leraren betrekken ouders bij onderwijsactiviteiten en benutten hun expertise en netwerk. Enkele voorbeelden:

  • ouders verzorgen vanuit hun expertise een presentatie of workshop;
  • ouders benutten hun netwerk en werkveld voor het aanreiken van mogelijkheden voor excursies, maatschappelijke stages, en voor opdrachten uit de beroepspraktijk.
De mentor of docent betrekt ouders bij het bespreken van de studievoortgang van de leerling. Mentoren gaan regelmatig met leerlingen en hun ouders in gesprek over het welbevinden en het leerproces van de leerlingen. Bij het bespreken van de voortgang van een leerling zijn ouders een vanzelfsprekende gesprekpartner.  Een voorbeeld van een school waarbij ouders vanaf de eerste schooldag betrokken worden:
"Aan het begin van het eerste schooljaar is er een 'startgesprek' waarin de mentor met de ouders én de leerling een aantal onderwerpen bespreekt: de ambitie van de leerling; de leergeschiedenis en de leerfase (hoe het ging op de basisschool, welke hulp er eventueel geweest is); en de thuissituatie. Gedurende het schooljaar worden nog enkele malen gesprekken met ouders en leerling gevoerd, waarbij de ouders vrijwel altijd samen met hun kind aanwezig zijn. De insteek is: "we praten niet óver de leerlingen, maar mét de leerlingen" en: "we doen het samen met de ouders".