Handreiking

3 oktober 2019

De handreiking bevat praktische aandachtspunten en suggesties om meer bewust rekening te houden met sekseverschillen en om beter om te gaan met jongensachtig gedrag in de klas. De suggesties hebben betrekking op de schoolorganisatie, het pedagogisch klimaat in de school, de inrichting van de leerinhoud en de leeractiviteiten en de rol van de docent. Een integrale benadering van al deze aspecten is van belang voor een goede aanpak.