Hulpmiddelen voor het maken van een leerplan

22 maart 2022

Er zijn allerlei hulpmiddelen beschikbaar om te komen tot een leerplan Gezonde leefstijl in de school. Ook in de interventiedatabases van de Gezonde School primair onderwijs en van de Gezonde School voortgezet onderwijs zijn lesmaterialen beschikbaar als ondersteuning bij het ontwerpen van een leerplan.

SLO heeft de volgende instrumenten ontwikkeld.

Leerplan gezonde leefstijl

Deze handreiking is bedoeld voor scholen in het voortgezet onderwijs die hun onderwijs over gezonde leefstijl beter willen inrichten. In de handreiking is een QuickScan, een checklist en een spinnenwebspel beschikbaar. Die helpen leraren en coördinatoren gezonde leefstijl om

  • te reflecteren op de wijze waarop zij gezonde leefstijl aanbieden;
  • hun visie met betrekking tot gezonde leefstijl te formuleren;
  • een samenhangend leerplan te ontwerpen;
  • een keuze te maken uit passende leermaterialen.

Kompas Gezonde Gedrag

Dit instrument is gemaakt voor lerarenteams primair en/of voortgezet onderwijs. Het wil helpen een leerlijn gezondheidsbevorderend gedrag samen te stellen door helder te krijgen:

  • Welke vakken, onderwerpen of thema's per periode een bijdrage kunnen leveren aan het grote thema gezonde leefstijl.
  • Welke afstemming en samenhang wordt nagestreefd in een bepaalde ontwikkelingsfase.
  • Wat de verhouding is tussen aandacht voor kennis, vaardigheden en houdingsaspecten.
  • Welke andere vormen van leren ingezet kunnen worden.

Leerlijnvoorbeelden

Voorbeelden voor het gebruiken van het leerplankader Gezonde leefstijl voor het primair onderwijs (smartphonegebruik, samen spelen op het schoolplein) en het voortgezet onderwijs (identiteitsontwikkeling, gezonde maaltijd samenstellen, reflectiegesprekken).

Ook twee schoolvoorbeelden over het gebruik van het leerplankader, één voor primair en één voor voortgezet onderwijs. Zie rechtermenu Leerlijnvoorbeelden.

Leerplan voor Vitaal Burgerschap

Dit voorbeeldleerplan voor het mbo laat zien hoe een wettelijk kader in zes stappen praktisch uitgewerkt kan worden.

Curriculumontwerp

Deze website biedt allerlei praktische instrumenten ter ondersteuning bij het doordenken van vraagstukken over het curriculum op microniveau (klas) en mesoniveau (school).

Leerplanevaluatie

Dit thema helpt bij het regelmatig systematisch evalueren van het leerplan en zo nodig bij te stellen, om het up-to-date te houden. Dat kan ook voor een leerlijn rond Gezonde leefstijl worden ingezet.