Doelgroepen en thema's

13 november 2019

Doelgroepen

Voor elke levensfase een eigen beschrijving.
Dit leerplankader is beschreven voor negen doelgroepen, voorschools, primair onderwijs, voortgezet onderwijs, mbo en hbo-wo.
Van 0-24 jaar is uitgewerkt wat leerlingen in een doorlopende lijn kunnen leren over een gezonde leefstijl.
De levensfasen zijn flexibel in te zetten. Niet elke kind en elke jongere is op hetzelfde moment toe aan dezelfde informatie en het maken van keuzes voor gezond gedrag.

De volgende doelgroepen zijn uitgewerkt in dit leerplankader gezonde leefstijl:

 • 0-4 jarigen
 • Groep 1-2
 • Groep 3-6
 • Groep 7-8
 • Onderbouw voortgezet onderwijs
 • Vmbo-bovenbouw
 • Havo-vwo bovenbouw
 • Mbo
 • Hbo-wo

Thema's

Gezondheid is het vermogen om je aan te passen en een eigen regie te voeren (Huber et al 2011).
Dat maakt gezondheid tot een dynamisch begrip. Dat pleit voor een cultuur waarin kinderen en jongeren leren hoe zij voor zichzelf moeten zorgen. Op school al zouden kinderen moeten leren hoe zij ‘lekker in hun vel zitten’ en weerbaar worden: ‘Daar wordt de basis gelegd voor latere zelfredzaamheid en veerkracht’.
Een gezonde leefstijl wordt in dit leerplankader uitgewerkt aan de hand van zeven thema's, die herkenbaar zijn vanuit de Gezonde School-aanpak. Omdat de naamgeving voor de thema's niet exact dezelfde is voor de gezonde school-aanpak binnen po, vo en mbo en omdat de thema's zich ook uitstrekken tot de groep 0-4 jarigen en het hoger onderwijs, hanteren we overkoepelende namen voor deze thema's.
Het leerplankader gezonde leefstijl heeft tot doel om doorgaande lijnen aan te geven in de gezonde ontwikkeling van kinderen en jongeren op de uitgewerkte zeven thema's en hun totale welbevinden te bevorderen en om hen te helpen weloverwogen keuzes te leren maken ten aanzien van hun eigen leefstijl.


De volgende zeven thema's komen in het leerplankader aan de orde:

 • Sociaal-emotionele ontwikkeling
 • Fysiek actief
 • Genotmiddelen
 • Persoonlijke verzorging
 • Relaties en seksualiteit
 • Veiligheid
 • Voeding

Elk thema bestaat uit meerdere, met elkaar samenhangende kernen en subkernen. Elke kern kent een eigen karakteristiek en bestaat uit meerdere subkernen. De subkern wordt voor verschillende leeftijdscategorieën uitgewerkt in inhouden en vakbegrippen. Ook hier is nadrukkelijk sprake van samenhang tussen de beschreven inhouden.

Huber, M.A.S., Vliet, M.van, Giezenberg M., Knottnerus, J.A., (2013). Towards a conceptual framework relating to 'Health as the ability to adapt and to self manage'. Rapport 2013-001 VG. Louis Bolk Instituut, Driebergen.