Curriculum en ICT

20 december 2021

Informatie- en communicatietechnologie is alomtegenwoordig in de samenleving. Op school leren over en leren met behulp van ICT is cruciaal voor alle leerlingen. De snelle ICT-ontwikkelingen hebben invloed op de manier waarop het curriculum aangeboden wordt aan leerlingen. SLO ziet een aantal belangrijke uitdagingen voor ICT in de schoolomgeving.

Digitale geletterdheid

​​​​​​​In de landelijke onderwijsdoelen is nog weinig aandacht voor het verwerven van vaardigheden op het gebied van ICT. Leerlingen hebben vier typen vaardigheden nodig om goed te kunnen functioneren in de samenleving: ICT-basisvaardigheden, informatievaardigheden, mediawijsheid en computational thinking. Het is van belang dat op school aandacht voor al deze vaardigheden. Digitale geletterdheid verdient een prominente plaats in de nieuwe landelijke onderwijsdoelen.

Invloed van technologische ontwikkelingen

Technologische ontwikkelingen hebben invloed op de arbeidsmarkt, wetenschap en maatschappij. Die invloed moet in specifieke kennis en vaardigheden terugkomen in de vakken, leergebieden en examenprogramma's zodat leerlingen zich later kunnen specialiseren. Hoewel daarin oriënterende ontwikkelingen zijn, zoals in de nieuwe beroepsgerichte programma's op het vmbo, verdienen technologische ontwikkelingen per vak of leergebied over de gehele linie aandacht.

Leren met behulp van ICT

Linked-data technologie biedt mogelijkheden om gegevens te koppelen, en bijvoorbeeld gemakkelijker maatwerk te bieden aan leerlingen. Het kan leraren ontlasten en leerlingen bewuster met hun eigen leerproces om laten gaan. In proefprojecten werkt SLO met Kennisnet en andere partners om onderwijsdoelen vanuit onze database te koppelen aan lesmethoden, examenvragen en syllabi van het examenprogramma. Leraren krijgen zo meer grip op de leerprocessen en kunnen vrijer met een methode omgaan.

Curriculumontwikkeling op school met behulp van ICT

SLO biedt leraren en schoolleiders hulpmiddelen om keuzes te maken voor het onderwijsprogramma op hun school. De website Leerplan in Beeld is een digitaal instrument dat scholen kunnen gebruiken om aan de slag te gaan met het schoolcurriculum.

De leraar en ICT

De inzet van ICT in het onderwijs kan leiden tot positieve resultaten voor de leeruitkomsten van leerlingen, en bijdragen aan hun digitale geletterdheid. De kennis en kunde van de leraar is bepalend voor het succes van die inzet. Leraren hebben zowel technologische als didactische en vakinhoudelijke kennis nodig om ICT bewust te kunnen inzetten in het onderwijs. De deskundigheid van leraren om ICT te kunnen integreren in het curriculum verdient aandacht.