Quickscan

19 juli 2022

In het huidige onderwijsdebat is er veel aandacht voor het onderwijs van de toekomst. De discussie richt zich onder meer op de vraag welke kennis en vaardigheden van belang zijn om leerlingen voor te bereiden op een maatschappij die onophoudelijk verandert. Veel van deze vaardigheden worden samengevat onder de noemer 21e-eeuwse of vakoverstijgende vaardigheden. Het betreft generieke vaardigheden met daaraan gekoppelde kennis, inzicht en houdingen die nodig zijn om te functioneren in en bij te dragen aan de toekomstige samenleving. Over het belang van aandacht voor dergelijke vaardigheden lijkt breed overstemming te bestaan.

QuickScan

SLO heeft een instrument (QuickScan) voor leraren ontwikkeld om te meten in welke mate 21e-eeuwse vaardigheden voorkomen in het curriculum. De QuickScan is niet bedoeld als 'to do-lijst' maar als reflectie-instrument.
De scan geeft je een beeld van de mate waarin er in jouw school- of klascurriculum aandacht wordt besteed aan 21e-eeuwse vaardigheden en waar de sterke en zwakke punten zitten wat dit betreft. Ga aan de slag met het instrument, beantwoord de vragen en download het rapport.

Onderzoek SLO

SLO heeft in 2014 onderzocht hoe het staat met de aandacht voor en integratie van de 21e-eeuwse vaardigheden in het funderend onderwijs (het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs). Uit het onderzoek bleek dat de 21e-eeuwse vaardigheden nog weinig doelgericht en structureel aan de orde komen in het onderwijs. Er is beperkte aandacht voor de vaardigheden in landelijke leerplankaders. In reguliere methodes komen ze weinig substantieel en systematisch voor. Vooral creatief en probleemoplossend denken en handelen en digitale geletterdheid waren nog weinig uitgewerkt. Dit zijn ook de vaardigheden waarover leraren meer blijken te willen weten, met name hoe ze ingezet kunnen worden in de lespraktijk.